logo MDK Muranów
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 


Pracownicy MDK

Dyrekcja:


Bernadetta Neumann - Kochańska - dyrektor

Alicja Kuszewska - wicedyrektor

 

Nauczyciele:

Klara Dłużniewska - Białczyk - taniec

Leszek Fąfara - muzyka

Danuta Koronowska - jęz. angielski

Elżbieta Kossakowska - plastyka

Małgorzata Kowalczuk - Jakubowska - plastyka

Alicja Kuszewska - literatura

Olga Lubacz - plastyka

Bernadetta Neumann - Kochańska - ceramika i rzeźba z elementami plastyki

Joanna Oleś - teatr

Jolanta Rajska - animacja czytelnictwa

Marta Rutkowska - grafika komputerowa

Dorota Szczocka - animacja kultury i plastyka 

 

Sekretariat:

 

Administracja:

Milena Sycik - specjalista ds. administracji

 

Obsługa:

Wojciech Skrzeszewski

Janusz Puławski

Agnieszka Sochocka

Jolanta Ziółkowska

 

 

 

 

 

Samorząd MDK

 

OPIEKUN SAMORZĄDU:  Pani Joanna Oleś

 

PrzewodniczącaJoanna Świderska

Wiceprzewodniczący :

Laura Przychocka

Krzysztof Wojciechowski

Maria Werner- Malento

Członkowie Samorządu:

Małgorzata Jęczeń

Antonina Pawińska

Alicja Manikowska

Gabriela Laskus

Dagmara Bednarek

Julia Domańska

 

 

 

Regulamin Samorządu Uczestników Zajęć Młodzieżowego Domu Kultury „Muranów” im. C. K. Norwida w Warszawie

I. Postanowienia ogólne

 1. Samorząd Uczestników Zajęć działa na podstawie Ustawy o Systemie oświaty, statutu placówki
  i niniejszego regulaminu.
 2. Organem Samorządu Uczestników Zajęć jest: zarząd samorządu, zwany dalej „zarządem”.
 3. Zarząd tworzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący i członkowie.
 4. Kadencja zarządu trwa 1 rok.

II. Wybory do zarządu

 1. Wybory do zarządu Samorządu Uczestników Zajęć przeprowadzane są w październiku.
 2. Wybory zarządu są powszechne, równe, tajne lub jawne.
 3. Zarząd wybiera ze swojego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.

III. Kompetencje Samorządu i władz zarządu

Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej placówki, Radzie Rodziców oraz dyrektorowi wnioski       i opinie we wszystkich sprawach placówki,
w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw wychowanków, takich jak:

 • prawo do zapoznawania się z programami obowiązującymi w placówce, tj.: rocznym programem pracy, programem wychowawczym i programem profilaktyki uzależnień i agresji,
 • prawo zgłaszania propozycji dotyczących działalności kulturalnej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi placówki w porozumieniu z dyrektorem,
 • przewodniczący zarządu organizuje pracę zarządu, współprowadzi wraz z opiekunem Samorządu posiedzenia i jest reprezentantem samorządu na zewnątrz,
 • zastępca przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności,
 • przewodniczący zarządu, za pośrednictwem opiekuna Samorządu, ma prawo zgłaszać propozycje dotyczące dofinansowania inicjatyw Samorządu podejmowanych na rzecz uczestników zajęć popołudniowych do dyrekcji.

IV. Posiedzenia zarządu

 1. Posiedzenia zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
 2. Posiedzenia zarządu zwoływane są w każdym czasie z inicjatywy przewodniczącego lub opiekuna Samorządu oraz na wniosek dyrektora placówki, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
 3. W posiedzeniach zarządu może brać udział z głosem doradczym dyrektor placówki lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub
  na wniosek zarządu.

V. Tryb podejmowania uchwał

 1. Uchwały zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów.
 2. Opiekun Samorządu uczestniczy w posiedzeniach zarządu na prawach członka zarządu.

VI. Prawa i obowiązki członków zarządu

 1. Członkowie zarządu mają prawo wypowiadania własnych opinii na każdy, omawiany temat.
 2. Członkowie mają prawo do głosowania na równych prawach, we wszystkich decyzjach podejmowanych przez zarząd.
 3. Członkowie zarządu mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w pracach zarządu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia 17 grudnia 2015r.