logo MDK Muranów
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

XII EDYCJA ŚRÓDMIEJSKIEGO FESTIWALU MŁODYCH TALENTÓW 2017 / 2018

 

 Konkursy są adresowane do uczniów szkół śródmiejskich.


 

Ś.F.M.T. 2017 / 2018  KONKURS RECYTATORSKI

 REGULAMIN

 

REPERTUAR:

utwór (wiersz, tekst piosenki lub fragment prozy) na temat:

„Artyści i sztuka ujęci w słowach”

 

KATEGORIE WIEKOWE:

- szkoła podstawowa klasy 0-III

- szkoła podstawowa klasy IV-VII

- gimnazjum

- szkoła ponadgimnazjalna

 

TERMINY:

 • Poprawnie wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z tekstem recytowanego utworu należy składać do dnia 20 października 2017r. bezpośrednio w sekretariacie Młodzieżowego Domu Kultury „Muranów”, ul. Stawki 10, 00-178 Warszawa w godz. 9.00-16.00 lub faxem: (22) 635-82-85. Istnieje również możliwość przesłania zgłoszenia przez internet na adres: recytacje-mdk@o2.pl (karta zgłoszenia dostępna jest także na stronie www.mdk-muranow.waw)

 • 27 października  2017r. (od godz. 16.00) na stronie internetowej MDK „Muranów” umieszczony zostanie dokładny harmonogram przesłuchań. Prosimy nauczycieli zgłaszających uczniów do konkursu o zapoznanie się z zawartymi w nim informacjami i przekazanie ich uczestnikom. 

 • Przesłuchania odbędą się w sali widowiskowej MDK „Muranów”, ul. Stawki 10
  w dniach 6 – 9 listopada 2017r.

 • Informacje o nagrodzonych wykonawcach dostępne będą na stronie internetowej Dzielnicy Śródmieście i Młodzieżowego Domu Kultury „Muranów” od 14 listopada 2017r.

 • 24 listopada 2017r. (od godz.16.00) na stronie internetowej MDK „Muranów” zostanie zamieszczona informacja o laureatach konkursu recytatorskiego zaproszonych do udziału w widowisku poetyckim zaprezentowanym podczas gali
  w Kinie „Muranów”.

 • 30 listopada 2017r. odbędzie się spotkanie wybranych laureatów konkursów recytatorskiego i literackiego oraz wspólna próba w siedzibie MDK „Muranów”.

 • Uroczyste spotkanie wszystkich laureatów i zaproszonych gości, podczas którego nastąpi wręczenie dyplomów i statuetek, odbędzie się
   8 grudnia 2017r. w Kinie „Muranów” o godzinie 11.00 przy ulicy Andersa 5. Gala rozpocznie się widowiskiem poetyckim
   z udziałem laureatów wybranych zgodnie z potrzebami scenariusza imprezy finałowej.

 •  Organizator zastrzega sobie prawo do filmowania i fotografowania działań    konkursowych, a powstały materiał będzie wyłączną własnością organizatora

 • Nadesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.

WYMAGANIA KONKURSOWE

Uczestnik powinien:

-  dokonać wyboru utworu o cenionej wartości literackiej,

-  przygotować recytację jednego utworu,

-  zostać wyłonionym w eliminacjach wewnętrznych do reprezentowania szkoły,

   (jeden nauczyciel może zgłosić maksymalnie 5 uczniów z jednej klasy szkolnej).

KRYTERIA OCENY:

dobór repertuaru;

interpretacja utworu;

  kultura mowy;

 ogólny wyraz artystyczny.

KOORDYNATOR KONKURSU:

Pani Joanna Oleś

tel./fax 22 635-82-85, tel. centr. 22 635-01-40      

 strona: www.mdk-muranow.waw.pl email: recytacje-mdk@o2.pl

KARTA  ZGŁOSZENIA >>


Ś.F.M.T. 2017 / 2018  KONKURS PLASTYCZNY

 REGULAMIN

 

TEMAT:

„Artyści i sztuka zaklęci w obrazach”

 

KATEGORIE WIEKOWE:

- szkoły podstawowe:

- klasy I – III

- klasy IV – VI

- gimnazja

- szkoły ponadgimnazjalne

 

TECHNIKA I FORMAT PRAC:

- technika dowolna: ołówek, węgiel (zabezpieczony fiksatywą), kredki, pastel (zabezpieczony fiksatywą), farby: akwarela, akryl, gwasz, tempera, olej, batik, techniki graficzne (bez grafiki komputerowej), kolaż (bez materiałów sypkich jak piasek czy ziarna), komiks (na jednej stronie)

- format prac: od A4 do B2

 

UWAGA!!! Proszę zadbać o właściwy transport prac! Prace zrolowane, złożone, pogniecione,  jak również oprawione nie będą przyjmowane. Nie przyjmujemy prac trójwymiarowych.

 

TERMINY

 • Podpisane prace plastyczne wraz z poprawnie wypełnioną kartą zgłoszenia (nie przyklejoną do pracy) należy składać do dnia 25 października 2017 r. bezpośrednio w sekretariacie MDK „Muranów”.

 • ul. Stawki 10, 00-178 Warszawa w godzinach 9.00 – 16.00. Proszę sprawdzić w obecności sekretarki zgodność prac z listą zgłoszeń.

 • Wstępny przegląd prac powinien być dokonany w szkole. Informacje o konkursie i nagrodzonych autorach dostępne będą na stronach internetowych: Dzielnicy Śródmieście i Młodzieżowego Domu Kultury „Muranów” od 13 listopada 2017 r.

 • Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie dyplomów i nagród w postaci statuetek odbędzie się podczas uroczystego podsumowania tegorocznego „Śródmiejskiego Festiwalu Młodych Talentów” dnia 1 grudnia 2017 r. w siedzibie MDK „Muranów”, ul. Stawki 10 o godzinie 11.00.

WYMAGANIA KONKURSOWE:

 •  uczestnik konkursu może zgłosić od 1 do 2 prac,

 • nie przyjmujemy prac zbiorowych,

 •  każda praca na odwrocie musi zawierać czytelne dane: tytuł, imię i nazwisko autora, kategorię wiekową, typ oraz nazwę i adres szkoły (pieczątka), imię i nazwisko opiekuna/ nauczyciela,

 • załączona karta zgłoszeniowa powinna być wypełniona czytelnie drukowanymi literami,

 • uczestnik konkursu, a w przypadku uczestników niepełnoletnich ich rodzic, prawny opiekun, wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie, tj. udostępnianie w materiałach informacyjnych MDK „Muranów” prac nadesłanych na konkurs (w całości lub w fragmentach),w celach promowania działalności MDK „Muranów”,

 • zgłoszone prace przechodzą na własność organizatora. *

KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH:

 • zgodność z tematem,

 • interpretacja własna tematu,

 • walory artystyczne,

 • kompozycja,

 • warsztat pracy – swoboda posługiwania się wybranymi technikami.

 

UWAGA: Zgłoszenie pracy jest równoznaczne z akceptacją wszystkich warunków niniejszego regulaminu.

 

KOORDYNATOR KONKURSU:

Pani Olga Lubacz

tel./fax 22 635-82-85, tel. centr. 22 635-01-40

e-mail: kultura@mdk-muranow.waw.pl

strona: www.mdk-muranow.waw.pl

 

KARTA  ZGŁOSZENIA >> 

*Organizator zastrzega sobie prawo do filmowania i fotografowania imprezy, a powstały materiał będzie wyłącznie własnością organizatora.

 


Ś.F.M.T. 2017 / 2018  KONKURS LITERACKI

 REGULAMIN

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół śródmiejskich.

TEMATYKA :

Artyści i ich dzieła, do których wracam…”

 

KATEGORIE WIEKOWE:

- kl. IV - VII szkoły podstawowej

- gimnazjum

- szkoła ponadgimnazjalna

    

FORMA LITERACKA:

wiersz

 

TERMINY:

 • wiersze (wraz z poprawnie wypełnioną kartą zgłoszenia) należy składać
  do dnia 31 października 2017 roku bezpośrednio w MDK „Muranów”, ul. Stawki 10,
  00-178 Warszawa, w godz. 9.00-16.00
  ;
 • informacja  o laureatach konkursu dostępna będzie na stronie internetowej Dzielnicy Śródmieście i Młodzieżowego Domu Kultury „Muranów” im. C. K. Norwida
  od dnia 15 listopada 2017 r.;
 • dnia 24 listopada 2017 r. na stronie internetowej MDK „Muranów” zostanie zamieszczona informacja o laureatach konkursu literackiego zaproszonych
  do udziału w widowisku podczas gali w Kinie Muranów oraz o poprzedzającej galę próbie w dniu 30 listopada 2017 r. w siedzibie MDK „Muranów”.
 • spotkanie laureatów połączone z zaprezentowaniem wybranych, zgodnie
  z potrzebami scenariusza imprezy finałowej, nagrodzonych wierszy oraz uroczystym wręczeniem dyplomów i nagród w postaci statuetek odbędzie się
  dnia 8 grudnia 2017 r. o godz. 11.00.    
 • organizator zastrzega sobie prawo do filmowania i fotografowania imprezy finałowej, a powstały materiał będzie wyłączną własnością organizatora.
 • Nadesłanie wierszy jest równoznaczne z akceptacją wszystkich warunków niniejszego regulaminu.

WYMAGANIA KONKURSOWE:

 • uczestnik konkursu może nadesłać od 1 do 3 wierszy,

 • każdy utwór należy opatrzyć: tytułem, imieniem, nazwiskiem i wiekiem autora, typem szkoły, nazwą i adresem szkoły, imieniem
  i nazwiskiem opiekuna, pod kierunkiem którego powstał utwór lub zaznaczyć, że autor przygotował pracę samodzielnie,

 • teksty należy składać w 4 egzemplarzach w formie drukowanej,

 • uczestnik konkursu, a w przypadku uczestników niepełnoletnich ich rodzic, prawny opiekun, wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie, tj. udostępnianie w materiałach informacyjnych MDK prac nadesłanych na konkurs (w całości lub we fragmentach), w celach promowania działalności MDK.

KRYTERIA OCENY:

 • twórczy charakter utworu,

 •  poprawność językowa i stylistyczna,

 • zgodność utworu z tematyką.

 

KOORDYNATOR KONKURSU:

Jolanta Rajska

tel./fax 22 635 82 85, tel. centr. 22 635 01 40

e-mail: kultura@mdk-muranow.waw.pl

strona: www.mdk-muranow.waw.pl

KARTA  ZGŁOSZENIA >> 


Ś.F.M.T. 2017 / 2018  KONKURS TEATRALNY

 REGULAMIN

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół śródmiejskich.

 

REPERTUAR:

Treść i forma spektakli są dowolne. 

 Inscenizacje różnorodnych tekstów: fragmenty utworów dramatycznych, teatralizacje wierszy, inscenizacje opowiadań lub baśni, teksty autorskie.

Różnorodne formy prezentacji: spektakle dramatyczne, muzyczne, pantomimiczne, lalkowe, kabaretowe, teatr słowa, teatr ruchu
 i plastyki, teatr cieni.

 

KATEGORIE WIEKOWE:

Jury będzie oceniało grupy teatralne w czterech kategoriach wiekowych:

- klasy 0-III szkoły podstawowej

klasy IV-VII szkoły podstawowej

gimnazjum

-szkoły ponadgimnazjalne

  

CZAS PREZENTACJI:

Każda grupa prezentuje jeden spektakl w czasie nie dłuższym niż 40 minut.

(Czas montażu scenografii i przygotowania grupy na scenie nie może przekroczyć 10 minut.)

 

TERMINY

 • Poprawnie wypełnioną kartę zgłoszenia grupy teatralnej należy składać do dnia 1 marca 2018r. bezpośrednio w sekretariacie Młodzieżowego Domu Kultury „Muranów”, ul. Stawki 10, 00-178 Warszawa w godz. 9.00-16.00, faxem 22 635-82-85 lub mailem teatr-mdk@o2.pl.

 • Istnieje możliwość przeprowadzenia próby na scenie MDK „Muranów” w dniach 14-16 marca 2018r. po wcześniejszym ustaleniu terminu z koordynatorem konkursu.

 • 9 marca 2018r. (od godz.16.00) zamieszczony zostanie na stronie internetowej MDK „Muranów” dokładny harmonogram występów poszczególnych grup.

 • Jak co roku prosimy o obecność uczniów na widowni podczas prezentacji konkursowych innych grup w danym dniu. 

 • Prezentacje spektakli odbędą się  w  sali widowiskowej MDK „Muranów”, ul. Stawki 10  w dniach 19-22 marca 2018r.

 • Informacje o nagrodzonych zespołach dostępne będą na stronie internetowej    

 • Dzielnicy Śródmieście i Młodzieżowego Domu Kultury „Muranów” od  26 marca 2018r. (od godz.16.00).

Uroczysty finał, podczas którego nastąpi wręczenie dyplomów i statuetek planowany jest w dniu 16 kwietnia 2018r. Informacja
o dokładnym terminie i miejscu gali zostanie zamieszczona na stronie internetowej MDK „Muranów”.

KRYTERIA OCENY:

 • dobór repertuaru (prawdziwość wypowiedzi, oryginalność, wartość artystyczna),

 •  warsztat aktorski (interpretacja tekstu, poprawność wymowy i intonacji, ruch sceniczny, ogólny wyraz artystyczny),

 • oprawa plastyczna (w tym scenografia, kostiumy, charakteryzacja) i muzyczna spektaklu,

 • budowanie sytuacji scenicznej oraz wykorzystanie ruchu i przestrzeni,

 • ciekawe pomysły inscenizacyjne; szukanie nowych, oryginalnych form wyrazu artystycznego.

 

WARUNKI ORGANIZACYJNO-TECHNICZNE:

 • Organizatorzy zastrzegają sobie wyłączne prawo do ustalenia kolejności prezentowanych zespołów. 

 • Prezentacje konkursowe mają charakter otwarty dla publiczności.

 • Zespoły teatralne mają prawo do promocji swoich spektakli w MDK „Muranów” przed pokazem konkursowym (program spektaklu, plakat) w dniu występu.

 • Organizator zapewnia salę widowiskową z podwyższoną sceną (o wymiarach 5 m x 3.5 m), kurtynę, sprzęt nagłaśniający, reflektory, cztery zastawki, możliwość użyczenia stołów i krzeseł.

 • Przewidywaną oprawę muzyczną spektaklu należy nagrać na płytę CD lub na pamięć zewnętrzną w formacie mp3 (cała ścieżka dźwiękowa powinna być nagrana na jednym nośniku).

 • Organizator zastrzega sobie prawo do filmowania i fotografowania spektakli konkursowych, a powstały materiał będzie wyłączną własnością organizatora.

 • Nadesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.

KOORDYNATOR KONKURSU:

Joanna Oleś

tel./fax 22 635-82-85, tel. centr.22 635-01-40

e-mail: joles@mdk-muranow.waw.pl

 

Informacje dotyczące konkursu zamieszczamy na stronach:

www.mdk-muranow.waw.pl

www.srodmiescie.edu.pl

 

 KARTA  ZGŁOSZENIA >>

 


 

tel. 22 635 01 40 (centrala), tel./faks 22 635 82 85

e - mail: kultura@mdk-muranow.waw.pl