logo MDK Muranów
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Konkursy w MDK „Muranów” 2016/2017

 Tel/fax 22 635 82 85, tel. centr. 22 635 01 40

e-mail:
kultura@mdk-muranow.waw.pl, strona: www.mdk-muranow.waw.pl

 

„Wydajemy własną książkę”
 
 nauczyciel koordynator - Jolanta Rajska
 
Młodzieżowy Dom Kultury
„MURANÓW” im. C. K. Norwida,
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej,
Wolskie Centrum Kultury
serdecznie zapraszają do udziału
w XXIV edycji wojewódzkiego konkursu "Wydajemy własną książkę"
I Cele konkursu:
·  kształtowanie kultury czytelniczej,
·   pobudzanie wyobraźni dzieci i młodzieży oraz zachęcanie do podejmowania prób  
samodzielnej twórczości literackiej, ilustratorskiej i edytorskiej.
II Uczestnicy i opiekunowie:
·  Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i licealnych oraz innych placówek kulturalno-oświatowych, instytucji kultury, a także 
do uczestników indywidualnych.
·   Opiekunem może być nauczyciel, instruktor 
 lub rodzic.
III Nagrody:
·  Każda nadesłana książka oceniana będzie 
w trzech kategoriach:
- literackiej,
 - plastycznej,
- edytorskiej.
·   Oceny dokona profesjonalne jury. 
·   Książka może być nagrodzona bądź wyróżniona w jednej, dwóch lub trzech kategoriach.
· Od IV edycji konkursu książce nagrodzonej w trzech kategoriach przyznawany jest tytuł 
„Złotej Książki”.
 
 
IV  Sposób realizacji
 
·  Książka od początku do końca może być dziełem jednej osoby. 
Może być również wynikiem pracy kilku autorów.
 
· Książka powinna być estetyczna i wykonana 
w sposób trwały. Mile widziane są formy wykazujące samodzielność i pomysłowość, 
np. książki-zabawki, niekonwencjonalne formy edytorskie pobudzające wyobraźnię
 i wzbogacające wymowę literacką. 
Najwyżej oceniane będą prace samodzielnie wykonane przez autorów.
 
·  Książka musi zawierać kartę tytułową, na której widnieje:
- tytuł,
- imię i nazwisko autora (autorów),    
- rok i miejsce wydania.
 
·  W przypadku wykorzystania fragmentów dzieł innych 
twórców wymagane jest podanie ich nazwisk.
 
·  Do każdej nadesłanej książki należy dołączyć pisemną informację, zawierającą:
- tytuł książki
- imię i nazwisko autora (autorów),
- wiek autora (autorów),
- imię i nazwisko opiekuna,
- nazwę i adres placówki wraz z numerem telefonu, 
 a w przypadku uczestnika indywidualnego – numer telefonu domowego.
 • Prace stają się wyłączną własnością organizatora. 
  Mogą być drukowane, prezentowane w Internecie 
   i publikowane jako materiał promujący działalność MDK „Muranów”.
 • Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 • Nagrody, wyróżnienia, podziękowania za udział należy odebrać w dniu imprezy finałowej 
   lub do końca roku szkolnego w siedzibie MDK "Muranów".
Książki należy nadsyłać 
do 31 marca 2017 r.
na adres:
MDK „MURANÓW”, ul. Stawki 10
00-178 Warszawa.
Finał przewidywany jest 
w maju 2017 roku.
Wybrane prace
 stają się własnością unikatowej 
Biblioteki Książki Dziecięcej
przy MDK „MURANÓW”.
 
Dodatkowe informacje na temat konkursu uzyskać można:
 w Młodzieżowym Domu Kultury „Muranów”,
ul. Stawki 10, 00-178 Warszawa,
tel. 22 635-82-85, 22 635-01-40
w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej,
ul. Gocławska 4, 03-810 Warszawa,
 tel. 22 810-46-64, 
e-mail: sekretariat@pbw.waw.pl, 
www.pbw.waw.pl
 
w Wolskim Centrum Kultury 
ul. Obozowa 85, 01-425 Warszawa,
tel. 22 632-31-91/96, 
e-mail: sekretariat@wck-wola.pl,
 

 
 „Jesteśmy cząstką przyrody” 
 nauczyciel koordynator - Małgorzata Kowalczuk - Jakubowska    
  Celem konkursu jest:
- rozwijanie umiejętności dostrzegania piękna przyrody w jej nieskażonym stanie,
- uświadomienie łączności człowieka z naturą, faktu, że jesteśmy takim samym elementem 
środowiska jak zwierzęta i rośliny.
 Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 19 lat.
 Technika dowolna, bez prac przestrzennych.
 Format maksymalny A-3.
Każda praca powinna zawierać na odwrocie następujące dane:
imię i nazwisko oraz wiek autora, nazwę i adres placówki wraz 
z numerem telefonu, nazwisko nauczyciela lub opiekuna, pod kierunkiem   
którego praca została wykonana.
Autorzy najciekawszych prac otrzymują nagrody i wyróżnienia.
Prace nie mogą być zrolowane.
Prace należy składać do końca marca 2017 roku 
w MDK „MURANÓW”, ul. Stawki 10, 00-178 Warszawa. 
Prace mogą być zakwalifikowane na wystawę pokonkursową 
do Galerii MDK „Muranów”.  
O terminie rozstrzygnięcia konkursu oraz miejscu wystawy 
organizatorzy poinformują uczestników telefonicznie.
 Po zgłoszeniu do udziału w konkursie prace plastyczne stają się  
wyłączną własnością organizatora. Mogą być drukowane, 
prezentowane w Internecie i publikowane jako materiał promujący  
działalność MDK „Muranów”. 
 
Dodatkowych informacji udziela opiekun konkursu
Małgorzata Kowalczuk – Jakubowska w MDK „MURANÓW”
tel.22 635-82-85 lub 22 635-01-40,
507-344-984
Zapraszamy do udziału w konkursie
 i życzymy sukcesów !

 
„Zachwyceni Gruzją - plastyczne impresje”
 
 nauczyciel koordynator - Olga Lubacz
Zapraszamy uczniów śródmiejskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
 oraz uczestników zajęć ze śródmiejskich placówek edukacji pozaszkolnej 
do udziału w konkursie plastycznym 
realizowanym w ramach VII edycji projektu edukacyjno-kulturowego 
„Nie ma muru na Muranowie”pod patronatem
Burmistrza Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy
 
TEMAT: „Zachwyceni Gruzją – plastyczne impresje”
Gruzja słynie z pięknych i różnorodnych krajobrazów, wspaniałej kuchni 
oraz gościnności swoich mieszkańców. Góry Kaukazu, wybrzeże Morza Czarnego, 
Tbilisi, Batumi oraz malownicze winnice sprawiają, 
że Gruzja jest jednym z krajów coraz liczniej odwiedzanych przez turystów.
A jak widzą Gruzję młodzi ludzie? Zachęcamy uczniów do spojrzenia na ten kraj 
i ukazania jego piękna. Mamy nadzieję, że uczestnictwo w konkursie zainspiruje 
do własnych interpretacji tematu, zapoznania się z dawną i współczesną Gruzją.
 
KATEGORIE WIEKOWE:     
·    przedszkole,
·    szkoła podstawowa - klasy I-III
·    szkoła podstawowa – klasy IV-VI
·    gimnazjum
·    szkoła ponadgimnazjalna
TECHNIKA I FORMAT PRAC:
- technika dowolna: ołówek, węgiel (zabezpieczony fiksatywą), 
kredki, pastele (zabezpieczone fiksatywą), farby: akwarela, akryl,
 gwasz, tempera, olej, batik, techniki graficzne (bez grafiki komputerowej), 
kolaż (bez materiałów sypkich, jak piasek czy ziarna), komiks (na jednej planszy)
- format prac: od A-3 do B-2
UWAGA!!! Proszę zadbać o właściwy transport prac!
 Prace zrolowane, złożone, pogniecione,
jak również oprawione nie będą przyjmowane. 
Nie przyjmujemy prac trójwymiarowych.
TERMINY:
Podpisane prace plastyczne wraz z poprawnie wypełnioną kartą zgłoszenia 
(nieprzyklejoną do pracy) należy składać do 11 marca 2017 r. 
bezpośrednio w sekretariacie  MDK „Muranów”, ul. Stawki 10, 
00-178 Warszawa  w godzinach 9.00 – 16.00. 
Informacje o konkursie i nagrodzonych autorach dostępne będą 
na stronie internetowej  Młodzieżowego Domu Kultury „Muranów” 
 www.mdk-muranow.waw.pl do 4 kwietnia 2017 r.
 
Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie dyplomów
 i nagród odbędzie się podczas uroczystości głównej
 podsumowującej VII edycję  projektu edukacyjno-kulturowego
 „Nie ma muru na Muranowie”. O terminie i godzinie uroczystości 
laureaci zostaną powiadomieni przez organizatorów.  
 
Młody Ilustrator
nauczyciel koordynator - Dorota Szczocka
IX edycja
zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym
o zasięgu warszawskim
Celem konkursu jest:
- zachęcenie do czytania książek i poznawania ilustracji,
- zainspirowanie do tworzenia własnych prac plastycznych w oparciu o literaturę,
- kształtowanie postaw otwartych na bogactwo dziedzictwa innych kultur,
- rozwijanie wyobraźni,
- kształtowanie poczucia estetyki.
Zadanie
- należy wykonać ilustrację do wybranej gruzińskiej baśni lub legendy 
Warunki uczestnictwa:
 1. Do wzięcia udziału zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 4-16 lat.
 2. Format - min. A5, max. A3 (prosimy nie rolować prac). 
 3. Techniki – malarskie, rysunkowe, collage (poza przestrzennymi i fotograficznymi).
 4. Prace powinny być opisane drukiem i zawierać następujące dane o autorze: 
• imię i nazwisko,
• wiek i klasa,
• nazwa, adres i telefon placówki, bądź osoby prywatnej,
• nazwisko opiekuna, pod kierunkiem którego praca powstała.
 1. Prace stają się wyłączną własnością organizatora. 
 2. Uczestnik konkursu, a w przypadku uczestników niepełnoletnich 
  ich rodzic (prawny opiekun), 
  wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie prac nadesłanych  
  na konkurs w celach promowania działalności organizatorów. 
 3. Nadesłanie pracy na konkurs jest tożsame ze zgłoszeniem uczestnika 
  do konkursu,  co zostaje jednocześnie uznane za przyjęcie przez uczestnika konkursu, 
  a w przypadku uczestnika niepełnoletniego jego rodzica (prawnego opiekuna) 
  wszystkich warunków niniejszego regulaminu
 4. Prace wraz z załączonym tekstem, do którego wykonano ilustrację 
  należy składać do 10 lutego 2017 roku w Młodzieżowym Domu Kultury „Muranów”. 
 5. Wszystkie prace można będzie odebrać po uprzednim uzgodnieniu 
  z p.Dorotą Szczocką do końca roku szkolnego 2016/2017 .
 6. O wynikach konkursu i terminie imprezy podsumowującej 
  zawiadomimy laureatów osobnym pismem lub telefonicznie.
 7. Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela p.Dorota Szczocka, 


„Cudze chwalicie, swego nie znacie - Europa”
KONKURS MULTIMEDIALNY - VI edycja
nauczyciel koordynator - Marta Rutkowska
  Poznając nasze osiedle – Muranów, później dzielnicę, a następnie miasto  i region, w którym żyjemy ,
 uczymy się żyć w naszej Ojczyźnie – Polsce, która jest częścią Europy.
Chcąc rozwijać zainteresowania dzieci i młodzieży własnym miejscem zamieszkania,
 przygotować ich do pełnego uczestnictwa w kulturze regionu  i ugruntować poczucie tożsamości narodowej , 
kształtować postawy patriotyczne, postanowiliśmy przeprowadzić konkurs „Cudze chwalicie, swego nie znacie” . 
Biorąc pod uwagę, iż kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej  
czy identyfikacji z ojczyzną jest procesem długotrwałym, zaplanowaliśmy konkurs, 
w którym stopniowo przechodzimy od poznania osiedla i dzielnicy 
do przybliżenia miasta, następnie regionu, później Polski i wreszcie  Europy. 
Konkurs jest podzielony na sześć edycji i co roku przebiega pod innym hasłem:

1. „Cudze chwalicie, swego nie znacie - osiedle Muranów” w roku szkolnym 2011/2012
2. „Cudze chwalicie, swego nie znacie - dzielnica Śródmieście” w roku szkolnym 2012/2013
3. „Cudze chwalicie, swego nie znacie - Warszawa" w roku szkolnym 2013/2014
4. „Cudze chwalicie, swego nie znacie – Mazowsze” w roku szkolnym 2014/2015
5. „Cudze chwalicie, swego nie znacie – Polska”  w roku szkolnym 2015/2016
6. „Cudze chwalicie, swego nie znacie – Europa” w roku szkolnym 2016/2017
 
 
REGULAMIN VI EDYCJI KONKURSU MULTIMEDIALNEGO
CELE KONKURSU : 
· tworzenie trwałej więzi z regionem, w którym młodzi ludzie mieszkają; 
· wzmocnienie tożsamości z Warszawą, Mazowszem, Polską  i Europą; 
·  budzenie zainteresowania problemami, historią i współczesnością naszego regionu; 
· wdrażanie do umiejętnego tworzenia komunikatów medialnych; 
· kształtowanie postaw  patriotycznych i proeuropejskich młodzieży.
 
W roku szkolnym 2016/2017
proponujemy następujące TEMATY PRAC /do wyboru/:
1. „Postacie literackie związane z Europą”
2. ,,Szlakiem bohaterów Europy”
3. „Przewodnik po najciekawszych miejscach Europy
4. „Europa, miejsca znane – nieznane”
W tematach 3. i 4. istnieje  możliwość wyboru jednej 
tematyki wiodącej, np.: zabytki architektury i dzieła sztuki, 
parki narodowe, miasta, itp.
 Prace konkursowe będą oceniane w dwóch grupach wiekowych:
· uczniowie klas: III - VI szkoły podstawowej
· uczniowie gimnazjum
FORMA PRACY KONKURSOWEJ: 
· prezentacja multimedialna lub film 
( uczniowie mają za zadanie przygotować  pokaz slajdów lub film) 
· długość przekazu - nie może przekraczać 20 minut
Na konkurs należy nadsyłać prace, 
które nie były publikowane 
i nagradzane w innych konkursach. 
Prace powinny dotyczyć wyłącznie Europy.
TERMINY I MIEJSCA: 
· Uczestnicy konkursu  są zobowiązani  dostarczyć
 prace w określonej regulaminem formie i miejscu. 
· Podczas etapu szkolnego  komisje szkolne wybierają 
maksymalnie 5 prac  w każdej kategorii wiekowej.
· Prace należy dostarczyć do sekretariatu lub portierni MDK ,, Muranów ” 
do  16 maja  2017 r. do godziny 18.00 lub wysłać mailem na adres: marrut19@wp.pl 
· Prace powinny być podpisane /imię, nazwisko i wiek autora ,
 klasa, imię i nazwisko opiekuna oraz szkoła. 
· Komisja konkursowa oceni prace i wyłoni zwycięzców. 
· Uroczyste zakończenie planowane jest w czerwcu 2017r. 
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej  MDK ,,Muranów”.  
· Dla zwycięzców przewidziane są nagrody i wyróżnienia.
 Laureaci zostaną poinformowani przez organizatorów 
o zdobytych miejscach oraz terminie rozdania nagród i wyróżnień.
 UWAGI I ZASTRZEŻENIA: 
· Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nierozwiązania konkursu   
w planowanym pierwotnie terminie, jeśli ilość lub jakość 
zgłoszonych prac uniemożliwi ich rzetelną ocenę. 
· Uczestnik konkursu, a w przypadku uczestników niepełnoletnich 
ich rodzic/ prawny opiekun, wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie prac nadesłanych 
na konkurs, w celach promowania działalności organizatorów. 
· Nadesłanie pracy na konkurs jest tożsame ze zgłoszeniem uczestnika 
do konkursu, co zostaje jednocześnie uznane za przyjęcie przez uczestnika konkursu, 
a w przypadku uczestnika niepełnoletniego -  jego rodzica/ prawnego opiekuna, 
wszystkich warunków niniejszego regulaminu.
 
Marta Rutkowska, mail: marrut19@wp.pl
tel. 22 635 01 40, 22 635 82 85
mail: kultura@mdk-muranow.waw.pl