logo MDK Muranów
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Konkursy w MDK „Muranów” 2017 / 2018Tel/fax 22 635 82 85, tel. centr. 22 635 01 40

e-mail:
kultura@mdk-muranow.waw.pl, strona: www.mdk-muranow.waw.pl

 

 

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY „MURANÓW” im. C. K. Norwida

 

zaprasza uczniów warszawskich szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz uczestników zajęć 
z placówek edukacji pozaszkolnej do udziału w I edycji konkursu literackiego.
 Temat konkursu

,,Słowem malowane, ręcznie kaligrafowane”

 

„Ręcznego pisania nic nie jest w stanie zastąpić. Pisanie piórem nie tylko pobudza wyobraźnię i wyrabia charakter, ale sprzyja ogólnemu rozwojowi młodych osób. Z wielu badań naukowych i obserwacji wynika, że pisanie odręczne, szczególnie pisanie piórem wiecznym, przekłada się wprost na nasze życiowe sukcesy. Ci, którzy pracują nad swoim charakterem pisma, wzmacniają umiejętność koncentracji, są bardziej kreatywni, kształtują swoją samodyscyplinę, cierpliwość, pracowitość”.

Źródło: www.ladnepisanie.pl „O Kampanii Pisania Piórem”

 

 
REGULAMIN KONKURSU

Cele konkursu

 • Rozbudzanie twórczości literackiej uczestników.

 • Kształtowanie umiejętności kształtnego i pięknego pisania piórem.

 • Rozwijanie wrażliwości na piękno języka ojczystego.

 • Rozpowszechnianie sztuki kaligrafii.

 • Rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów.

 • Kształtowanie poczucia estetyki.

Uczestnicy i opiekunowie

 • Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz innych placówek kulturalno-oświatowych,
instytucji kultury, a także do uczestników indywidualnych. Opiekunem może być nauczyciel, instruktor lub rodzic.

Prace konkursowe będą oceniane w dwóch grupach wiekowych:

 • uczniowie klas: III - V szkół podstawowych,

 • uczniowie klasy VI - VII szkół podstawowych oraz gimnazjów.

Tematy konkursu do wyboru:
 • Strofy o mojej rodzinie.

 • Zabiorę Cię właśnie tam …

Forma literacka

 •  Wiersz

Terminy

 • Prace konkursowe (wraz z metryczką) należy składać do dnia 26 stycznia 2018 r. bezpośrednio w sekretariacie MDK „Muranów”,
   w godz. 9.00-16.00 lub przesłać na adres: Młodzieżowy Dom Kultury ,,Muranów” im. C.K. Norwida ul. Stawki 10, 00-178 Warszawa
  (z dopiskiem: KONKURS LITERACKI). O przyjęciu pracy decyduje data stempla pocztowego (26.01.2018 r.)

 • Informacja o laureatach konkursu dostępna będzie na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury „Muranów” od dnia 15 lutego 2018 r.

 • wynikach konkursu i terminie imprezy podsumowującej zawiadomimy laureatów osobnym pismem lub telefonicznie. Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela p. Alicja Kuszewska.

Wymagania konkursowe

 • Praca nie może przekraczać jednej strony A-4.

 • Praca powinna być napisana piórem na gładkim, białym papierze.

 • Praca nie może zawierać ilustracji, elementem zdobniczym mogą być inicjały.

 • Do pracy należy dołączyć metryczkę ( imię i nazwisko ucznia, klasa, adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela/ opiekuna).

 • Prace muszą być dostarczone niezgięte, w kopertach A- 4, odpowiednio zabezpieczone.

 • Rodzic ( prawny opiekun ) wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie,
  tj. udostępnianie w materiałach informacyjnych MDK ,,Muranów” prac nadesłanych na konkurs (w całości lub we fragmentach),
   w celach promowania działalności organizatora.

 • Obowiązuje zakaz korzystania z korektorów.

Kryteria oceny pod względem literackim:

 • zgodność utworu z tematyką

 • twórczy charakter utworu

 • poprawność językowa, stylistyczna, gramatyczna, ortograficzna

Kryteria pod względem graficznym:

 • zachowanie zasad liternictwa w pisowni odręcznej (płynność, poprawne połączenia literowe)

 • estetyka, prawidłowe rozmieszczenie tekstu

 • wykorzystanie możliwości stalówki pióra przy kształtowaniu liter oraz różnicowaniu grubości kreski

Uwagi i zastrzeżenia organizatora

 • nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją wszystkich warunków niniejszego regulaminu

Koordynator konkursu: Pani Alicja Kuszewska

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela koordynator: p. Alicja Kuszewska, tel. 22 635 01 40, 22 635 82 85. MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY „MURANÓW” ul. Stawki 10, 00-178 Warszawa, tel. 22 635 01 40, 22 635 82 85, www.mdk-muranow.waw.pl,
 e-mail: kultura@mdk-muranow.waw.pl

KARTA ZGŁOSZENIA >>

 


 

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY „MURANÓW” im. C. K. Norwida

zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym o zasięgu warszawskim w roku szkolnym 2017/2018.

Temat konkursu

Młody Ilustrator - X edycja

Celem konkursu jest:

 • zachęcenie do czytania książek i poznawania ilustracji,

 • zainspirowanie do tworzenia własnych prac plastycznych w oparciu o literaturę,

 • kształtowanie postaw otwartych na bogactwo dziedzictwa innych kultur,

 • rozwijanie wyobraźni,

 • kształtowanie poczucia estetyki.

 
REGULAMIN KONKURSU
 

Zadanie

 • Należy wykonać ilustrację do wybranej niemieckiej baśni lub legendy.

Uczestnicy konkursu

 • Do wzięcia udziału zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 4 - 16 lat.

Technika i format prac

 • Format - min. A5, max. A3 (prosimy nie rolować prac).

 • Techniki – malarskie, rysunkowe, collage (poza przestrzennymi i fotograficznymi).

Wymagania konkursowe - prace powinny być opisane drukiem i zawierać następujące dane o autorze:

 • imię i nazwisko,

 • wiek i klasa,

 • nazwa, adres i telefon placówki, bądź osoby prywatnej,

 • nazwisko opiekuna, pod kierunkiem którego praca powstała.

Terminy i miejsca

 • Prace wraz z załączonym tekstem, do którego wykonano ilustrację należy składać   do 9 lutego 2018 roku w Młodzieżowym Domu Kultury „Muranów”.

 • Wszystkie prace można będzie odebrać po uprzednim uzgodnieniu z p. Dorotą Szczocką do końca roku szkolnego 2017/2018.

 • O wynikach konkursu i terminie imprezy podsumowującej zawiadomimy laureatów osobnym pismem lub telefonicznie.

 

Uwagi i zastrzeżenia organizatora

 • Prace stają się wyłączną własnością organizatora.

 • Uczestnik konkursu, a w przypadku uczestników niepełnoletnich ich rodzic (prawny opiekun), wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie prac nadesłanych na konkurs w celach promowania działalności organizatorów.

 • Nadesłanie pracy na konkurs jest tożsame ze zgłoszeniem uczestnika do konkursu, co zostaje jednocześnie uznane za przyjęcie przez uczestnika konkursu, a w przypadku uczestnika niepełnoletniego jego rodzica (prawnego opiekuna) wszystkich warunków niniejszego regulaminu.

Koordynator konkursu: Pani Dorota Szczocka

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela koordynator: p. Dorota Szczocka, tel. 22 635 01 40, 22 635 82 85. MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY „MURANÓW” ul. Stawki 10, 00-178 Warszawa, tel. 22 635 01 40, 22 635 82 85, www.mdk-muranow.waw.pl,
 e-mail: kultura@mdk-muranow.waw.pl


 

 

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY „MURANÓW” im. C. K. Norwida

 

zaprasza uczniów śródmiejskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz uczestników zajęć
ze śródmiejskich placówek edukacji pozaszkolnej do udziału w konkursie plastycznym realizowanym
w ramach VIII edycji projektu edukacyjno-kulturowego „Nie ma muru na Muranowie” pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy.

Temat konkursu

„Po sąsiedzku – zachwyceni krajobrazem Niemiec”

 

Od wybrzeża Morza Północnego i Bałtyku przez pojezierza oraz niziny po góry Schwarzwaldu i Alpy, Niemcy zachwycają bogactwem
 i różnorodnością swoich krajobrazów. Piękno natury, bogate w zabytki i przepełnione kulturowym dziedzictwem miasta, rozsiane po landach wspaniałe zamki i pałace – czynią naszego sąsiada jednym z najchętniej odwiedzanych krajów świata. A jak widzą Niemcy młodzi ludzie? Zachęcamy uczniów do spojrzenia na ten kraj i ukazania jego piękna. Mamy nadzieję, że uczestnictwo w konkursie zainspiruje dzieci i młodzież do zapoznania się z pięknem niemieckich krajobrazów i własnych interpretacji tematu.

REGULAMIN KONKURSU

Uczestnicy konkursu - kategorie wiekowe:

 • przedszkole,

 • szkoła podstawowa - klasy I-III,

 • szkoła podstawowa – klasy IV-VI,

 • gimnazjum,

 • szkoła ponadgimnazjalna.

Technika i format prac

 • technika dowolna: ołówek, węgiel (zabezpieczony fiksatywą), kredki, pastele (zabezpieczone fiksatywą), farby: akwarela, akryl, gwasz, tempera, olej, batik, techniki graficzne (bez grafiki komputerowej), kolaż (bez materiałów sypkich, jak piasek czy ziarna), komiks (na jednej planszy),

 • format prac: od A-3 do B-2,

uwaga: proszę zadbać o właściwy transport prac ! Prace zrolowane, złożone, pogniecione, jak również oprawione nie będą przyjmowane,

nie przyjmujemy prac trójwymiarowych.

Terminy

 • podpisane prace plastyczne wraz z poprawnie wypełnioną kartą zgłoszenia  (nieprzyklejoną do pracy) należy składać
  do 8 marca 2018 r. bezpośrednio w sekretariacie MDK „Muranów”, ul. Stawki 10, 00-178 Warszawa w godzinach 9.00 – 16.00,

informacje o konkursie i nagrodzonych autorach dostępne będą na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury „Muranów” www.mdk-muranow.waw.pl do 6 kwietnia 2018 r.,

rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się podczas uroczystości głównej podsumowującej VIII edycję projektu edukacyjno-kulturowego „Nie ma muru na Muranowie”. O terminie i godzinie uroczystości laureaci zostaną powiadomieni przez organizatorów.

Wymagania konkursowe:

 • uczestnik konkursu może zgłosić 1 lub 2 prace,

 • nie przyjmujemy prac zbiorowych,

 • każda praca na odwrocie musi mieć trwale przyklejoną tabelkę z danymi według załączonego wzoru,

 • dołączona karta zgłoszeniowa powinna być wypełniona czytelnie drukowanymi literami.

Kryteria oceny prac konkursowych:

 • zgodność z tematem,

 • interpretacja własna tematu,

 • walory artystyczne,

 • kompozycja,

 • warsztat pracy – swoboda posługiwania się wybranymi technikami.

Uwagi i zastrzeżenia organizatora

 • Nadesłane prace stają się własnością organizatora konkursu i mogą być wykorzystane w całości lub we fragmentach do publikacji
  w celach promocyjnych.

 • Uczestnik konkursu, a w przypadku uczestników niepełnoletnich ich rodzic, prawny opiekun, wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie prac nadesłanych na konkurs, w celach promowania działalności organizatorów.

 • Nadesłanie pracy plastycznej na konkurs jest tożsame ze zgłoszeniem uczestnika do konkursu, co zostaje jednocześnie uznane za przyjęcie przez uczestnika konkursu, a w przypadku uczestnika niepełnoletniego jego rodzica, prawnego opiekuna, wszystkich warunków niniejszego regulaminu.

Koordynator konkursu: Pani Olga Lubacz

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela koordynator: p. Olga Lubacz, tel. 22 635 01 40, 22 635 82 85. MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY „MURANÓW” ul. Stawki 10, 00-178 Warszawa, tel. 22 635 01 40, 22 635 82 85, www.mdk-muranow.waw.pl,
 e-mail: kultura@mdk-muranow.waw.pl

tel/fax (22) 635-82-85, tel. centr. (22) 635-01-40, e-mail: kultura@mdk-muranow.waw.pl, strona: www.mdk-muranow.waw.pl.

 


MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY „MURANÓW” im. C. K. Norwida

zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym o zasięgu wojewódzkim

 

Temat konkursu

„Jesteśmy cząstką przyrody”

 

Cele konkursu

 • rozwijanie umiejętności dostrzegania piękna przyrody w jej nieskażonym stanie,

 • uświadomienie łączności człowieka z naturą oraz faktu, że jesteśmy takim samym elementem środowiska jak zwierzęta i rośliny,

 • dostrzeżenie potrzeby szczególnej uwagi i dbałości o przyrodę ze względu na zagrożenia cywilizacyjne.

 

REGULAMIN KONKURSU

 

Uczestnicy konkursu

 • Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 19 lat.

Technika i format prac

 • Technika dowolna, bez prac przestrzennych.

 • Format maksymalny A-3.

Terminy

 • Prace należy składać do 30 marca 2018 roku w MDK „MURANÓW”, ul. Stawki 10,  00-178 Warszawa.

 • O terminie i miejscu rozstrzygnięcia konkursu oraz wystawie pokonkursowej organizatorzy poinformują uczestników telefonicznie.

Wymagania konkursowe

 • Każda praca powinna posiadać na odwrocie następujące dane: imię i nazwisko oraz wiek autora, nazwę i adres placówki wraz
  z numerem telefonu, nazwisko nauczyciela lub opiekuna, pod kierunkiem którego praca została wykonana.

 • Prace nie mogą być zrolowane.

Kryteria oceny prac konkursowych oraz nagrody

 • Autorzy najciekawszych prac otrzymują nagrody i wyróżnienia.

Uwagi i zastrzeżenia organizatora

 • Prace plastyczne po zgłoszeniu do udziału w konkursie stają się wyłączną własnością organizatora. Mogą być drukowane, prezentowane w internecie i publikowane jako materiał promujący działalność MDK „Muranów”.

 • Uczestnik konkursu, a w przypadku uczestników niepełnoletnich ich rodzic/ prawny opiekun, wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie prac nadesłanych na konkurs, w celach promowania konkursu i działalności merytorycznej organizatorów.

 • Nadesłanie pracy na konkurs jest tożsame ze zgłoszeniem uczestnika do konkursu, co zostaje jednocześnie uznane za przyjęcie przez uczestnika konkursu, a w przypadku uczestnika niepełnoletniego jego rodzica/ prawnego opiekuna, wszystkich warunków niniejszego  regulaminu.

 • Prace mogą być zakwalifikowane na wystawę pokonkursową do Galerii MDK „Muranów”.

 


MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY „MURANÓW” im. C. K. Norwida

oraz

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej,

Wolskie Centrum Kultury

 

serdecznie zapraszają do udziału

w XXV edycji wojewódzkiego konkursu.

 Temat konkursu

„Wydajemy własną książkę”

 

Cele konkursu

 • kształtowanie kultury czytelniczej,

 • pobudzanie wyobraźni dzieci i młodzieży  oraz zachęcanie do podejmowania prób samodzielnej twórczości literackiej, ilustratorskiej  
   
  i edytorskiej.

REGULAMIN KONKURSU

Uczestnicy konkursu  i opiekunowie

 • Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych  i licealnych oraz innych placówek kulturalno-oświatowych, instytucji kultury, a także  do uczestników indywidualnych.

 • Opiekunem może być nauczyciel, instruktor lub rodzic.

 

Kryteria oceny prac konkursowych oraz nagrody

Każda nadesłana książka oceniana będzie w trzech kategoriach:

 • literackiej,

 • plastycznej,

 • edytorskiej.

Oceny dokona profesjonalne jury.

Książka może być nagrodzona bądź wyróżniona w jednej, dwóch lub trzech kategoriach.

Od IV edycji konkursu książce nagrodzonej w trzech kategoriach przyznawany jest tytuł „Złotej Książki”.

Sposób realizacji – wymagania konkursowe

 • Książka od początku do końca może być dziełem jednej osoby. Może być również wynikiem pracy kilku autorów.

 • Książka powinna być estetyczna i wykonana w sposób trwały. Mile widziane są formy wykazujące samodzielność i pomysłowość,
  np. książki-zabawki,  niekonwencjonalne formy edytorskie pobudzające wyobraźnię  i wzbogacające wymowę literacką.

 • Najwyżej oceniane będą prace samodzielnie wykonane przez autorów.

Książka musi zawierać kartę tytułową, na której widnieje:

 • tytuł,

 • imię i nazwisko autora (autorów), 

 • rok i miejsce wydania.

W przypadku wykorzystania fragmentów dzieł innych twórców wymagane jest podanie ich nazwisk.

Do każdej nadesłanej książki należy dołączyć pisemną informację zawierającą:

 • tytuł książki

 • imię i nazwisko autora (autorów),

 • wiek autora (autorów),

 • rok i miejsce wydania,

 • imię i nazwisko opiekuna,

 • nazwę i adres placówki wraz z numerem telefonu, a w przypadku uczestnika indywidualnego – numer telefonu kontaktowego.

Terminy

 • Książki należy nadsyłać do 30 marca 2018 r. na adres: MDK „MURANÓW”,
  ul. Stawki 10, 00-178 Warszawa.

 • Finał przewidywany jest w maju 2018 roku.

 • Nagrody, wyróżnienia, podziękowania za udział należy odebrać w dniu imprezy finałowej   lub do końca roku szkolnego w siedzibie MDK „Muranów”.

Uwagi i zastrzeżenia organizatora

 • Prace stają się wyłączną własnością organizatora. Mogą być drukowane, prezentowane w Internecie i publikowane jako materiał promujący działalność MDK „Muranów”.

 • Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

 • Wybrane prace stają się własnością unikatowej Biblioteki Książki Dziecięcej przy MDK „MURANÓW”.

Koordynator konkursu: Pani Jolanta Rajska

Dodatkowe informacje na temat konkursu uzyskać można:

 • Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela koordynator: p. Jolanta Rajska, tel. 22 635 01 40, 22 635 82 85.
  MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY „MURANÓW” ul. Stawki 10, 00-178 Warszawa,
  www.mdk-muranow.waw.pl,
   e-mail: kultura@mdk-muranow.waw.pl

 • w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej, ul. Gocławska 4, 03-810 Warszawa, tel. 22 810 46 64, e-mail: sekretariat@pbw.waw.pl, www.pbw.waw.pl;

 • w Wolskim Centrum Kultury, ul. Obozowa 85, 01-425 Warszawa, tel. 22 632 31 91/96, e-mail:sekretariat@wck-wola.plMŁODZIEŻOWY DOM KULTURY „MURANÓW” im. C. K. Norwida

zaprasza uczniów śródmiejskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

oraz

uczestników zajęć ze śródmiejskich placówek edukacji pozaszkolnej

do udziału w konkursie multimedialnym.

 Temat konkursu

„Cudze chwalicie swego nie znacie - MURANÓW”

 

Cele konkursu:

 • tworzenie trwałej więzi z regionem, w którym młodzi ludzie mieszkają,

 • budzenie zainteresowania problemami, historią i współczesnością „małej” i „dużej” Ojczyzny oraz Wspólnoty Europejskiej,

 • wdrażanie do umiejętnego tworzenia komunikatów medialnych,

 • kształtowanie postaw patriotycznych i proeuropejskich młodzieży,

 • doskonalenie umiejętności informatyczno - multimedialnych uczniów,

 • kształcenie wyobraźni, indywidualizmu, artystycznej kreatywności, rozwijanie talentów.

REGULAMIN KONKURSU

Uczestnicy konkursu:

 • uczniowie klas: III - VI szkoły podstawowej,

 • uczniowie VII i VIII oraz gimnazjum.

Technika i format prac konkursowych:

 • prezentacja multimedialna lub film opowiadające o warszawskim Muranowie (uczniowie mają za zadanie przygotować pokaz slajdów lub film),

 • długość przekazu multimedialnego nie może przekraczać 20 minut,

 • na konkurs należy nadsyłać prace, które nie były publikowane i nagradzane w innych konkursach.

Terminy i miejsca            

 • Prace należy dostarczyć do sekretariatu lub portierni MDK ,,Muranów” do dnia 11 maja 2018 roku lub wysłać mailem na adres: mrutkowska@mdk-muranow.waw.pl.

 • Uroczyste zakończenie planowane jest na czwartek 7 czerwca 2018 roku. Informacja zostanie przesłana do szkół  i laureatów do 28 maja 2018 r.

 • Wyniki konkursu zostaną opublikowane dnia 28.05.2018 r. na stronie internetowej MDK ,,Muranów”  www.mdk-muranow.waw.pl.

Wymagania konkursowe

 • Uczestnicy konkursu są zobowiązani dostarczyć prace w określonej regulaminem formie i miejscu.

 • Prace powinny być podpisane /imię, nazwisko i wiek autora, klasa, imię i nazwisko opiekuna oraz szkoła.

Kryteria oceny prac konkursowych oraz nagrody

 • Podczas etapu szkolnego komisje szkolne wybierają maksymalnie 5 prac w każdej kategorii wiekowej.

 • Dla zwycięzców przewidziane są nagrody i wyróżnienia.

 • Laureaci zostaną poinformowani przez organizatorów o zdobytych miejscach oraz terminie rozdania nagród i wyróżnień.

 • Komisja konkursowa oceni prace i wyłoni zwycięzców.

Uwagi i zastrzeżenia organizatora

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nierozwiązania konkursu w planowanym pierwotnie terminie, jeśli ilość lub jakość zgłoszonych prac uniemożliwi ich rzetelną ocenę.

 • Uczestnik konkursu, a w przypadku uczestników niepełnoletnich ich rodzic/ prawny opiekun, wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie prac nadesłanych na konkurs, w celach promowania działalności organizatora.

 • Nadesłanie pracy na konkurs jest tożsame ze zgłoszeniem uczestnika do konkursu, co zostaje jednocześnie uznane za przyjęcie przez uczestnika konkursu - a w przypadku uczestnika niepełnoletniego - jego rodzica/ prawnego opiekuna, wszystkich warunków niniejszego regulaminu.

 • Konkurs w roku szkolnym 2017/2018 uzyskał honorowy patronat Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Koordynator konkursu: Marta Rutkowska, tel. 503988893, marrut19@wp.pl lub mrutkowska@mdk-muranow.waw.pl

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela koordynator: p. Marta Rutkowska, tel. 22 635 01 40, 22 635 82 85. MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY „MURANÓW” ul. Stawki 10, 00-178 Warszawa, tel. 22 635 01 40, 22 635 82 85, www.mdk-muranow.waw.pl,
 e-mail: kultura@mdk-muranow.waw.pl