WAŻNE!!!
DNIA 30 KWIETNIA 2018 r. (PONIEDZIAŁEK) PLACÓWKA DLA INTERESANTÓW OTWARTA JEST W GODZ. 8.00 - 16.00.
W DNIACH: 30 KWIETNIA - 4 MAJA 2018 r. ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE W MDK "MURANÓW" SĄ ODWOŁANE.
ZAJRZYJ DO ZAKŁADKI "REKRUTACJA" - WAŻNE INFORMACJE. 10 MAJA OD GODZ. 12.00 RUSZA I ETAP REKRUTACJI !!!

plastyka

rysunek nastolatki

rysunek młodzież

ceramika

muzyka

taniec

teatr

angielski

humanistyczne

komputery

szkolne

śfmt

rekrutacja

konkursy

galerie

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Statut został opracowany na podstawie art. 71 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Ustawy z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2007 r. Nr 80, poz. 541 i 542 art. 54i 63) Ustawy z dnia 19 marca 2009r.
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009r. Nr 56, poz. 458)Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U.z 2005 r. Nr 52, poz. 466), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 7 marca 2005r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2005 r. Nr 52, poz. 467).

§ 2

 1. Przyjmuje się nazwę i adres placówki w następującym brzmieniu: Młodzieżowy Dom Kultury „Muranów” im. C. K. Norwida, ul. Stawki 10, 00-178 Warszawa, w skrócie: MDK „Muranów”.
 2. Na pieczątce i stemplach może być używany czytelny skrót p.n. Młodzieżowy Dom Kultury „Muranów” i MDK „Muranów”.

§ 3

 1. Młodzieżowy Dom Kultury „Muranów” jest placówką publiczną wychowania pozaszkolnego. Obejmuje swoim działaniem dzieci i młodzież.
 2. MDK „Muranów” współpracuje z placówkami oświatowymi i kulturalnymi na terenie miasta, województwa i kraju.
 3. MDK „Muranów” może prowadzić działalność w innych obiektach, szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych na zasadach współpracy oraz pod postacią filii na mocy porozumienia o współpracy lub umowy – najmu.

§ 4

 1. Organem prowadzącym MDK „Muranów” jest Miasto Stołeczne Warszawa.
 2. Działalność statutową MDK „Muranów” finansuje Miasto Stołeczne Warszawa za pośrednictwem Urzędu Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy.
 3. Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o sprawowaniu nadzoru pedagogicznego.

 

Rozdział II
Cele i zadania Młodzieżowego Domu Kultury „Muranów”

§ 5

 1. MDK „Muranów” realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, prozdrowotne, a także może realizować zadania opiekuńcze oraz z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji.
 2. MDK realizuje zadania wymienione w pkt 1 poprzez planową, programową działalność wychowawczo-pedagogiczną, a w szczególności poprzez:
  1) prowadzenie zajęć wspierających rozwój dzieci i młodzieży, mających na celu:
  a. rozwijanie różnorodnych zainteresowań wychowanków, uzdolnień, doskonalenie umiejętności,
  b. pogłębianie i rozszerzanie wiedzy wykraczającej poza szkolny program,
  c. twórcze kształtowanie dzieci i młodzieży skierowane na rozwój kultury jako nośnika wartości humanistycznych nadających sens ludzkiej egzystencji i ludzkiemu działaniu,
  d. stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju młodzieży szczególnie utalentowanej w różnych dziedzinach nauki i sztuki,
  e. kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego i przygotowanie wychowanków do świadomego i twórczego jego wykorzystywania,
  f. upowszechnianie dziedzictwa narodowego, kształtowanie postaw patriotycznych,
  g. kształtowanie poczucia własnej tożsamości i poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i innych kultur,
  h. budowanie w świadomości uczestników pozytywnego obrazu świata i ludzi,
  i. przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym,
  2) organizowanie:
  a. przeglądów, wystaw, konkursów, festiwali dla uczestników MDK i dla innej młodzieży szkolnej,
  b. wymiany osiągnięć kulturalnych i innych młodzieży i inspirowanie amatorskiego ruchu artystycznego i naukowego,
  c. zajęć i imprez integrujących środowisko,
  d. form wspomagających wypoczynek dzieci i młodzieży, w tym wycieczek, zajęć w ramach akcji „zima w mieście” i „lato w mieście”,
  e. działań alternatywnych wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami i niedostosowaniem społecznym,
  3) realizowanie programów edukacyjnych i profilaktyczno-wychowawczych, w tym:
  a. współpraca z placówkami kultury i innymi (muzea, biblioteki, domy kultury) w celu wypracowania nowoczesnych form edukacji kulturalnej oraz edukacji w zakresie dziedzictwa kultury;
  b. współpraca ze szkołami i placówkami oświatowymi pracującymi z dziećmi szczególnej troski,
  4) wypracowywanie najbardziej pożądanych form pracy pozaszkolnej z wychowankami.
 3. Przy realizacji zadań placówka współpracuje - w zależności od potrzeb - z rodzinami lub opiekunami uczestników zajęć, szkołami, nauczycielami, instytucjami i środowiskiem lokalnym.

 

Rozdział III
Organy Młodzieżowego Domu Kultury „Muranów”

§ 6

 1. Organami MDK „Muranów” są:

  1) Dyrektor MDK,
  2) Rada Pedagogiczna,
  3) Samorząd Wychowanków,
  4) Rada Rodziców,
  5) może być powołany Zespół Kierowniczy.

§ 7

 1. Dyrektor MDK „Muranów” wyłaniany jest w drodze konkursu ogłaszanego przez organ prowadzący i jest powołany do pełnienia obowiązków dyrektora na okres 5 lat.
 2. Dyrektor MDK „Muranów” kieruje placówką, jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w MDK nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.
 3. Dyrektor może powołać za zgodą organu prowadzącego wicedyrektora, kierowników działów i pracowni, określa ich zakresy obowiązków i kompetencji.
 4. Powoływania i odwoływania na stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze dokonuje dyrektor placówki spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych.
 5. Dyrektor i nauczyciele pełniący funkcje kierownicze sprawują nadzór pedagogiczny.
 6. Dyrektor współpracuje ze wszystkimi organami powołanymi w MDK „Muranów”: z Radą Pedagogiczną, z Zespołem Kierowniczym, z Wicedyrektorem, z Kierownikami Działów i Pracowni, z Radą Rodziców i z Samorządem Wychowanków.
 7. Dyrektor opracowuje strukturę zatrudnienia, program pracy, regulaminy wewnętrzne i przedstawia je do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej, realizuje uchwały Rady Pedagogicznej.
 8. Dyrektor dysponuje środkami finansowymi otrzymywanymi na działalność MDK „Muranów”.
 9. Dyrektor decyduje o nagradzaniu i karaniu pracowników zgodnie z regulaminami obowiązującymi w placówce.

§ 8

 1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym w zakresie realizacji zadań statutowych.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy dydaktyczni, a jej przewodniczącym jest Dyrektor MDK „Muranów”.
 3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
 4. Posiedzenia Rady Pedagogicznej organizowane są przed rozpoczęciem roku szkolnego, na zakończenie każdego semestru oraz w miarę bieżących potrzeb.
 5. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego placówkę albo minimum 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
 6. Uchwały Rady Pedagogicznej mogą być podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 7. Uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej jest obowiązkowe.
 8. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw omawianych na posiedzeniu Rady.
 9. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
  1) zatwierdzanie planów pracy placówki,
  2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w placówce,
  3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli placówki,
  4) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków,
  5) ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy placówki.
 10. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  1) organizację pracy placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć stałych,
  2) projekt planu finansowego placówki,
  3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
  4) propozycje dyrektora MDK w sprawie dodatkowych zajęć przydzielonych nauczycielom w ramach wynagrodzenia zasadniczego.
 11. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu placówki albo jego zmian.
 12. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego placówkę o odwołanie dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z funkcji kierowniczej w placówce.
 13. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.
 14. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
 15. Dyrektor placówki wstrzymuje wykonanie uchwał o których mowa w punkcie 9, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego placówkę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

§ 9

 1. W MDK działa Samorząd Wychowanków, zwany dalej „samorządem”.
 2. Samorząd Wychowanków tworzą wszyscy uczestnicy zajęć w placówce.
 3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół wychowanków, w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu wychowanków.
 4. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem placówki.
 5. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi MDK wnioski i opinie we wszystkich sprawach placówki, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw wychowanków, takich jak:
  1) prawo do zapoznania się z programami zajęć, z ich treściami, celami i stawianymi wymaganiami,
  2) prawo do organizacji życia placówki,
  3) prawo redagowania i wydawania gazetki placówki,
  4) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
  5) prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

§ 10

 1. W MDK „Muranów” działa Rada Rodziców.
 2. Rada Rodziców wybierana jest na ogólnym zebraniu rodziców wychowanków w tajnych wyborach.
 3. Rada Rodziców może występować do Dyrektora, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach MDK „Muranów”.
 4. Do kompetencji Rady Rodziców należy: uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego i programu profilaktyki oraz opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora placówki. Rada Rodziców opracowuje regulamin i plan swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem MDK „Muranów”.
 5. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej MDK „Muranów”.

§ 11

 1. Dyrektor MDK może powołać Zespół Kierowniczy, w skład którego wchodzą: wicedyrektor, kierownicy działów, kierownicy pracowni oraz kierownik administracyjny.
 2. Zespół Kierowniczy MDK pełni funkcje doradcze i współdziała z dyrektorem MDK w kierowaniu bieżącą działalnością placówki.
 3. Celem działalności Zespołu Kierowniczego jest:
  1) usprawnianie bieżącej działalności i organizacji pracy MDK,
  2) wspólne rozwiązywanie problemów wynikających ze specyfiki pracy,
  3) pełna informacja i integracja pracy MDK,
  4) wnioskowanie do Rady Pedagogicznej o nagrody, wyróżnienia i honorowe odznaki MDK dla wychowanków i rodziców,
  5) realizacja zadań powierzonych przez Radę Pedagogiczną.
 4. Zebrania Zespołu Kierowniczego zwołuje dyrektor MDK. Zebrania są protokołowane.

§ 12

Zasady współdziałania organów placówki oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi

 1. Działalność każdego organu funkcjonującego w placówce regulują odrębne przepisy i regulaminy.
 2. Wszelkie nieporozumienia i spory o podłożu merytorycznym strony starają się rozwiązywać polubownie, z korzyścią dla dzieci i placówki.

 

Rozdział IV
Organizacja Młodzieżowego Domu Kultury „Muranów”

§ 13

 1. Organizację i zakres działania MDK reguluje statut oraz inne zarządzenia, wytyczne i instrukcje dotyczące jego funkcjonowania.
 2. Organizację zajęć stałych określa tygodniowy plan zajęć placówki, z tym, że tygodniowy wymiar tych zajęć w MDK wynosi co najmniej 90 godzin.
 3. Podstawową jednostką organizacyjną placówki jest stała forma zajęć oparta na bezpośredniej pracy z dziećmi - grupa, grupa szkolna (klasa), klub, inna - ujęta w stałym tygodniowym planie zajęć placówki.
 4. Stałą formę zajęć tworzy się dla co najmniej 12 uczestników (oraz zgodnie z wytycznymi organu prowadzącego do organizacji danego roku szkolnego). W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ prowadzący może wyrazić zgodę na mniejszą liczbę wychowanków.
 5. Tygodniowy wymiar zajęć w stałych formach wynosi co najmniej 2 godziny. Jednostka zajęć w stałych formach wynosi 45 minut lub 60 minut (zajęcia w klubach).
 6. W MDK „Muranów” mogą być tworzone pracownie i działy.
 7. W MDK może być stworzony dział imprez, czytelnia i inne, w których jednostka zajęć wynosi 60 minut.
 8. W MDK „Muranów" mogą być utworzone stanowiska wicedyrektorów, kierowników działów i kierowników pracowni. Osoby pełniące te funkcje wykonują zadania zgodnie
  z ustalonym podziałem kompetencji.
 9. Stanowiska wymienione w pkt 8 tworzy się wg zasad określonych w wytycznych do organizacji roku szkolnego Biura Edukacji m.st. Warszawy.
  a) stanowisko wicedyrektora - gdy zajęcia prowadzone są w 55 stałych formach,
  b) stanowisko kierownika działu przy 25 formach stałych zajęć w dziale,
  c) stanowisko kierownika pracowni przy 8 formach stałych zajęć w pracowni.
 10. Obowiązki i kompetencje kierowników działów i pracowni określa dyrektor placówki.
  W szczególności do ich zadań należy:
  - organizowanie i kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą działu lub pracowni,
  - zapewnienie obsady kadrowej stosownie do prowadzonych form pracy,
  - utrzymywanie stałych kontaktów ze szkołami i rodzicami wychowanków,
  - wprowadzanie innowacji programowych i organizacyjnych.
 11. Szczegółową organizację zajęć w MDK „Muranów" w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny opracowany przez dyrektora. Arkusz organizacyjny na każdy rok zatwierdza organ prowadzący MDK „Muranów” oraz Kuratorium Oświaty w Warszawie.
 12. MDK „Muranów” opracowuje własne programy i plany pracy.
 13. MDK „Muranów” prowadzi działalność w okresie całego roku szkolnego. Godziny pracy ustala Rada Pedagogiczna w porozumieniu z organem prowadzącym MDK „Muranów”. Powinny być one dostosowane do potrzeb środowiska i mogą być korygowane w trakcie roku szkolnego.
 14. Zajęcia w formach stałych prowadzone są w dni robocze, od poniedziałku do piątku. Zajęcia w formach okazjonalnych i masowych mogą być prowadzone również w dni ustawowo wolne od pracy.

 

Rozdział V
Nauczyciele i inni pracownicy MDK „Muranów”

§ 14

 1. Zajęcia z dziećmi i młodzieżą prowadzą nauczyciele MDK „Muranów”. W wyjątkowych przypadkach zajęcia mogą prowadzić również inne osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe (w obecności nauczyciela MDK „Muranów”).
 2. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych , korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
 3. W MDK „Muranów” zatrudnieni są również pracownicy administracji i obsługi.
 4. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.
 5. Nauczyciele zobowiązani są do podnoszenia kwalifikacji zawodowych zgodnie z wymaganiami Karty Nauczyciela.
 6. Każdy pracownik ma obowiązek zgłaszać Dyrektorowi nieprawidłowości w postawach uczniowskich, sytuacje zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu.
 7. Nauczyciel prowadzący zajęcia dydaktyczno-wychowawcze jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece wychowanków.
 8. Do podstawowych zadań nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczno-wychowawcze należy:
  - ujawnianie, kształtowanie i rozwijanie zainteresowań wychowanków,
  - pogłębianie i rozszerzanie ich wiedzy,
  - stwarzanie warunków do rozwoju psychofizycznego młodzieży szczególnie utalentowanej,
  - reklamowanie zajęć w środowisku,
  - nabór uczestników,
  - dbanie o dobrą frekwencję w ciągu roku szkolnego przez atrakcyjne prowadzenie zajęć,
  - utrzymywanie stałego kontaktu ze szkołami,
  - współpraca z rodzicami wychowanków.

§ 15

Dziennik zajęć jest dokumentem stanowiącym podstawę do rozliczenia finansowego prowadzonych przez nauczyciela zajęć. Nauczyciele zobowiązani są do systematycznego prowadzenia dzienników.

 

Rozdział VI
Zasady udziału dzieci i młodzieży w zajęciach organizowanych przez MDK „Muranów"

§ 16

 1. Wychowankami zajęć w MDK „Muranów” mogą być dzieci i młodzież ucząca się w wieku od 5 lat do 21 lat, a także, za zgodą Rady Pedagogicznej lub Dyrektora, uczący się byli wychowankowie placówki.
 2. Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez MDK jest dobrowolne, a indywidualny wychowanek zajęć popołudniowych zobowiązany jest do posiadania legitymacji MDK „Muranów” którą uzyskuje:
  a) po spełnieniu wymogów rekrutacji na zajęcia popołudniowe, która odbywa się zgodnie z „Zasadami postepowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające uzdolnieniai zainteresowania organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych m. st. Warszawy” opracowywanych przez Biuro Edukacji m. st. Warszawy na każdy rok szkolny. Dane osobowe znajdują się i są przechowywane w MDK „Muranów”, Opiekę nad wychowankiem w czasie zajęć sprawuje nauczyciel MDK „Muranów”,
  b) uczestnicy zajęć przeznaczonych dla grup szkolnych biorący udział w zajęciach w MDK „Muranów” nie posiadają legitymacji MDK „Muranów”; ich dane osobowe znajdują się w placówce macierzystej. Opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w MDK sprawują nauczyciel szkolny i nauczyciel MDK „Muranów”.
 3. Wychowanek może za zgodą rodziców (lub decyzją własną w przypadku wychowanka pełnoletniego) brać udział w zajęciach stałych, okresowych i okazjonalnych.
 4. Uczestnicy zajęć okazjonalnych biorą w nich udział na podstawie zgłoszenia przewidzianego regulaminem danej formy okazjonalnej.
 5. Wychowanek indywidualny ma obwiązek usprawiedliwić swoją nieobecność na zajęciach, jeśli trwa ona dłużej niż dwa kolejne miesiące.
 6. W przypadku braku usprawiedliwienia, jego nieobecność traktowana będzie, jako rezygnacja z uczestnictwa w zajęciach.

  Rozdział VII
  Prawa i obowiązki wychowanka MDK „Muranów”

  § 17

  1. Dzieciom i młodzieży przebywającym na terenie placówki gwarantuje się przestrzeganie praw zawartych w Deklaracji Praw Człowieka i Konwencji o Prawach Dziecka.
  2. Dzieciom i młodzieży przebywającym na terenie placówki zapewnione są warunki bezpieczeństwa i właściwa profilaktyka przed patologiami.
  3. Wychowanek ma prawo do aktywnego udziału w życiu MDK „Muranów”, w tym czynne i bierne prawo wyborcze do władz Samorząd Wychowanków.
  4. Wychowanek ma prawo zgłaszać wnioski i propozycje do programu i organizacji zajęć.
  5. Swobodne wyrażanie i obrona własnych poglądów są fundamentalnymi prawami wychowanka.
  6. W MDK „Muranów” respektowana jest swoboda myśli, sumienia i wyznania.
  7. W przypadku naruszenia praw wychowanka, wychowanek, rodzic lub prawny opiekun może złożyć skargę pisemną lub ustną do dyrektora w ciągu 3 dni od momentu naruszenia praw dziecka.
  8. Dyrektor rozpatruje skargę w ciągu 7 dni i o wynikach powiadamia zainteresowanego na piśmie.
  9. Każdego wychowanka obowiązuje koleżeński stosunek do wszystkich uczestników zajęć MDK „Muranów” oraz kulturalne zachowanie się na terenie placówki.
  10. Wychowanek ma obowiązek przestrzegania regulaminów i zarządzeń obowiązujących na terenie placówki oraz przepisów bhp i p. poż.
  11. W celu zwiększenia bezpieczeństwa warunków nauki, wychowania i opieki uczestników zajęć przebywających na terenie placówki, zainstalowano szkolny system monitoringu CCTV, zgłoszono ten fakt w siedzibie najbliższej komendy policji oraz odpowiednio oznaczono budynek placówki tabliczkami informacyjnymi.

 

Rozdział VIII
Nagrody i kary stosowane wobec wychowanków MDK „Muranów”

§ 18

 1. Dyrektor na wniosek Rady Pedagogicznej, Samorządu Wychowanków lub Rady Rodziców może przyznać wychowankowi następujące nagrody:
  a) pochwała w obecności wychowanków, rodziców i nauczycieli,
  b) pochwała w obecności wszystkich wychowanków placówki,
  c) wyróżnienie pisemne,
  d) nagrody rzeczowe,
  e) reprezentowanie placówki na imprezach organizowanych poza nią.
 2. Za naruszenie dyscypliny, przepisów Regulaminu Samorządu Wychowanków i przepisów porządkowych Dyrektor na wniosek Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii Samorządu może nałożyć na wychowanka następujące kary (nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą wychowanków):
  a) ustne upomnienie,
  b) poinformowanie rodziców lub opiekunów o naruszeniu obowiązujących regulaminów,
  c) czasowe zawieszenie w udziale w zajęciach,
  d) skreślenie z listy wychowanków,
 3. Dyrektor ma obowiązek powiadomienia rodziców lub prawnych opiekunów wychowanka o zastosowaniu wobec niego kary.
 4. Na wniosek wychowanka lub rodzica (opiekuna) wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby (nie dłuższy niż pół roku), jeśli wychowanek uzyska poręczenie Samorządu Wychowanków, Rady Rodziców lub Rady Pedagogicznej.

 

Rozdział IX
Postanowienia końcowe

§ 19

 1. MDK „Muranów" może realizować inne zadania oświatowo-wychowawcze nieprzewidziane statutem (wystawy, konkursy, przeglądy, festiwale) zlecone przez organ nadzorujący lub Kuratorium Oświaty.
 2. MDK „Muranów" może podejmować dowolny rodzaj współpracy z organizacjami ukierunkowanymi na rozwój dziecka.
 3. Statut MDK „Muranów" może być zmieniony przez uchwałę Rady Pedagogicznej.

  Jednolity tekst Statutu został uchwalony przez Radę Pedagogiczną dnia 1 września 2015 roku.