WAŻNE!!!
SEKRETARIAT BĘDZIE NIECZYNNY DO 21 LUTEGO 2018 ROKU. WSZYSTKIE PILNE SPRAWY PROSIMY ZGŁASZAĆ W POKOJU DYREKCJI.

plastyka

rysunek nastolatki

rysunek młodzież

ceramika

muzyka

taniec

teatr

angielski

humanistyczne

komputery

szkolne

śfmt

rekrutacja

konkursy

galerie

 1. Adresatem warsztatów są uczniowie warszawskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz dzieci z przedszkoli od grupy 5-latków.
 2. Pierwszeństwo w rezerwacji terminów dla swoich klas w warsztatach mają nauczyciele ze śródmiejskich szkół i przedszkoli.
 3. Nauczyciele szkół znajdujących się na terenie Dzielnicy Śródmieście mogą dokonać zapisu osobiście  lub telefonicznie w ostatnim tygodniu wakacji i w pierwszym tygodniu roku szkolnego oraz w późniejszym terminie.
 4. Nauczyciele szkół znajdujących się poza terenem Dzielnicy Śródmieście mogą dokonać zapisu osobiście w trakcie Giełdy Ofert MDK „Muranów” odbywającej się zazwyczaj w pierwszą sobotę września oraz telefonicznie w późniejszym terminie.
 5. Jedno spotkanie z każdą grupą trwa 2 godziny dydaktyczne, tj. 1,5 godz. zegarowej.
 6. Zajęcia realizowane są według autorskich programów zajęć opracowanych przez nauczycieli MDK „Muranów”.
 7. Nauczyciel/opiekun przychodzący z klasą na warsztaty zobowiązany jest do opieki nad dziećmi czy młodzieżą podczas zajęć i przerw.
 8. Nauczyciele grup szkolnych proszeni są o zwrócenie uwagi, aby uczniowie mieli obuwie na zmianę.
 9. Każde odwołanie zajęć przez nauczyciela musi być dostarczone do sekretariatu MDK-u w formie pisemnej (faks lub pismo odręczne) z pieczęcią szkoły oraz podpisem nauczyciela lub formie elektronicznej (patrz pkt10). Na dokumencie powinny znajdować się informacje: numer szkoły, nazwisko nauczyciela odwołującego zajęcia, termin zajęć, nazwisko nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz przyczyna odwołania zajęć.
 10. Odwołanie zajęć w formie elektronicznej akceptowane będzie wyłącznie wówczas, jeśli przesłane zostanie pocztą e-mail z sekretariatu szkoły.
 11. Przy kolejnych zapisach na zajęcia warsztatowe nauczyciel nagminnie odwołujący zajęcia (w roku poprzednim) bez podania obiektywnych przyczyn będzie umieszczony na liście rezerwowej.
 12. Każdy nauczyciel odwołujący zajęcia proszony jest o przekazanie informacji nauczycielowi prowadzącemu warsztaty w MDK-u. Mile widziane będzie znalezienie klasy czy nauczyciela na zastępstwo.
 13. Nauczyciel MDK odwołujący warsztaty stara się zaproponować spotkanie w innym, dogodnym dla obu stron terminie.
 14. Nauczyciele, którzy uczestniczyli we wszystkich spotkaniach w cyklu otrzymają stosowne zaświadczenie.