logo MDK Muranów
 
 
 
 
 
 
 


 
 


 

 

 

REKRUTACJA 2016/2017

 

SZANOWNI PAŃSTWO!

Od dnia 1 września 2016r. rusza kolejny etap zapisów dzieci
i młodzieży na zajęcia popołudniowe w MDK ,,Muranów”.

Serdecznie zapraszamy do rejestracji w systemie elektronicznym pod adresem warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl

Wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć
w sekretariacie MDK „Muranów” przy ul. Stawki 10

 

Informacje dotyczące rekrutacji na zajęcia rozwijające zainteresowania
i uzdolnienia w placówkach wychowania pozaszkolnego zostały opublikowane
na stronie
  www.edukacja.warszawa.pl  w części „Dla ucznia
i rodzica”, w punkcie „Rekrutacja", w zakładce „Placówki wychowania pozaszkolnego”.

 

HARMONOGRAM ZAPISÓW NA ZAJĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

ZARZĄDZENIE

Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury „Muranów” im. C. K. Norwida

Nr 9/2015/2016 z dnia 10 maja 2016 r.

dotyczące zasad rekrutacji  na zajęcia na rok szkolny 2016/2017

Zarządzam wdrożenie „Zasad postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania organizowane
w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych m. st. Warszawy w roku szkolnym 2016/2017 – zał. nr 1

Ogłaszam maksymalną liczebność grup, w których planowane są zajęcia w roku szkolnym 2016/2017, wraz z określeniem ich typu, rodzaju, stopnia trudności, lub przedziału wiekowego uczestników, mogących brać w nich udział. W placówce nie stosuje się dodatkowych wymagań dla kandydatów uzasadnionych charakterem zajęć – zał. nr 2

Rekrutacja będzie odbywać się drogą internetową –  w tzw. elektroniczny systemie rekrutacji zgodnie z harmonogramem zapisów
do placówek wychowania pozaszkolnego na rok szkolny 2016/2017 – zał. nr 3

Rekrutacja uzupełniająca - zał. nr 4

Powołuję Komisję Rekrutacyjną w składzie:

1.Przewodnicząca Komisji – Alicja Kuszewska (nauczyciel/wicedyrektor)

2.Członek Komisji – Marta Rutkowska (nauczyciel)

3.Członek Komisji – Klara Dłużniewska (nauczyciel)

4.Członek Komisji – Magdalena Woźniak (specjalista ds. kadr i sekretariatu)

Wyniki rekrutacji podane zostaną do publicznej wiadomości, zgodnie z harmonogramem 4 lipca 2016 r. o godz. 16.00, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danej placówki oraz informację w elektronicznym systemie rekrutacji po zalogowaniu się pod adresem: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl

Wyniki rekrutacji uzupełniającej podane zostaną do publicznej wiadomości, zgodnie z harmonogramem do 31 sierpnia 2016 r., poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danej placówki oraz informację w elektronicznym systemie rekrutacji po zalogowaniu się pod adresem: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl

elektroniczny system rekrutacji po zalogowaniu się pod adresem:

 

warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl

 

 

 

 

   

 

 

wróć do zajęć popołudniowych