Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu MDK „Muranów” w Warszawie

Wstęp Deklaracji

MDK „Muranów” w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego MDK Muranów   w Warszawie.

Data publikacji strony internetowej: 2018-02-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-11-30 (modernizacja)

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2023-11-30.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2024-03-08.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Dyrektor MDK „Muranów” im. C. K. Norwida, adres poczty elektronicznej : mdkmur@eduwarszawa.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: +48 723 244 930.

Informacje na temat procedury:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

MDK Muranów w Warszawie posiada tłumacza języka migowego.

Dostępność architektoniczna:

Siedziba placówki jest częściowo dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Budynek jest czterokondygnacyjny. Winda dojeżdża do wysokości III piętra. Do budynku można się dostać na wózku inwalidzkim. Na parterze znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób                                              z niepełnosprawnościami ruchowymi. Do placówki można wejść z psem asystującym.

Placówka posiada tłumacza języka migowego: https://tlumacz.migam.org/warszawa-mlodziezowy-dom-kultury-muranow-im-c-k-norwida-stawki-10

Dane teleadresowe placówki:

Młodzieżowy Dom Kultury „Muranów” im. C. K. Norwida

ul. Stawki 10

00-178 Warszawa

Tel.: 22 635 01 40, 22 635 82 85, 723 244 930

e-mail: mdkmur@eduwarszawa.pl

strona internetowa: www.mdk-muranow.waw.pl