Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Doręczanie dokumentów elektronicznych za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Informacje ogólne
Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 180 ze zm.), w MDK „Muranów” w Warszawie funkcjonuje Elektroniczna Skrzynka Podawcza umożliwiająca doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) MDK „Muranów” w Warszawie znajduje się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (e-PUAP). Przekierowanie na stronę karty usługi na e-PUAP nastąpi po kliknięciu na link: Pismo ogólne do podmiotu publicznego.

Nazwa na e-PUAP: Młodzieżowy Dom Kultury „Muranów” w Warszawie

Informacje dodatkowe

  • W celu skorzystania z Portalu e-PUAP należy posiadać w nim konto użytkownika. Rejestracja w Portalu jest darmowa.
  • Dostarczane dokumenty powinny być podpisane profilem zaufanym e-PUAP lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (wydanego przez jeden z podmiotów kwalifikowanych świadczących usługi certyfikacyjne) oraz opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument.
  • Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami wynosi 5 megabajtów (5MB), w tym załącznik maksymalnie 3,5 megabajtów (3,5MB).
  • Załączniki dodawane do pism zapisuje się w formatach danych i w sposób uwzględniający przepisy wydane na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.).

W przypadku doręczenia dokumentów elektronicznych niespełniających łącznie wszystkich wymogów, nie zostaną podjęte czynności związane z wszczęciem postępowania rozpatrywania sprawy.

W OBSZARZE DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ:

  1. Zapewniamy możliwość załatwienia spraw administracyjnych przez osobę ze szczególnymi potrzebami w pomieszczeniu zapewniającym dostępność architektoniczną (sekretariat oraz pomieszczenia administracyjne placówki znajdują się na IV piętrze – winda dojeżdżą do III piętra).
  2. Zapewniamy możliwość udziału w zajęciach z rysunku i malarstwa dla młdzieży osobie ze specjalnymi potrzebami (IV piętro/bez windy i bez zainstalowanych specjalistycznych urządzeń umożliwiających dostęp bezpośredni), tj. pomoc w wejściu do pracowni lub organizację zajęć w innej pracowni na piętrze z dostępem do windy.

Drodzy Uczestnicy, Szanowni Rodzice i Opiekunowie,

w celu zapewnienia najwyższych standardów bezpiecznego pobytu dzieci i młodzieży na terenie placówki przypominamy, że wszelkie spostrzeżenia, sygnały i uwagi, które pomogą nam podnieść poziom bezpiecznego pobytu uczestników naszych zajęć w naszej placówce, możecie zgłaszać (również anonimowo) za pomocą formularza kontaktowego, który znajduje się na naszej stronie w zakładce „KONTAKT” lub pocztą elektroniczną na nasz adres: kultura@mdk-muranow.waw.pl. Korespondencję należy oznaczyć dopiskiem „BEZPIECZEŃSTWO”. Rodziców/Opiekunów chcących poznać procedury bezpieczeństwa obowiązujące w placówce zapraszamy do kontaktu z sekretariatem i dyrekcją. Przypominamy również, że o najważniejszych telefonach kontaktowych w razie potrzeby skorzystania z pomocy i wsparcia wyspecjalizowanych instytucji (ważne telefony poniżej). Zachęcamy także do odwiedzenia strony:https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/.

Rzecznik Praw Dziecka – 22 583 66 00

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 12, ul. Dzielna 1A – 22 636 66 99; e-mail: sekretariat@ppp12.waw.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej –  Departament Wychowania i Kształcenia Integracyjnego – 22 34 74 228

Ośrodek Rozwoju Edukacji – Wydział Wychowania i Profilaktyki – 22 570 83 38

Infolinia dla nauczycieli i rodziców – 800 100 100

Infolinia dla uczniów – 116 111

Telefon alarmowy (policja, pogotowie, straż poż.) 112

Wakacyjny Telefon Zaufania dla Młodzieży – 507 832 741 (swoje problemy mogą tam zgłosić również dorośli, pracujący na co dzień z młodymi ludźmi. Telefon jest czynny codziennie (do 31 sierpnia), w godz. 19-21.

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Komisji Edukacji Narodowej
ul. Gocławska 4, 03-810 Warszawa

www.pbw.waw.pl

WOLSKIE CENTRUM KULTURY
dawniej Dom Kultury Działdowska
w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
i Ośrodek Kultury im. Stefana Żeromskiego
ul. Działdowska 6, 01-184 Warszawa

sekretariat@wck-wola.pl

Młodzieżowy Dom Kultury im. Wł. Broniewskiego

ul. Łazienkowska 7
00-449 Warszawa
tel.: 22 629 32 06
faks: 22 629 32 05

www.mdk.waw.pl

Szanowni Rodzice, Opiekunowie, Uczestnicy zajęć,

szukacie profesjonalnego wsparcia, konsultacji psychologicznej, pedagogicznej ? Zachęcamy do kontaktu z wysokiej klasy specjalistami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 12 przy ul. Dzielnej 1 A, z którą współpracujemy. Można kontaktować się bezpośrednio z Poradnią lub za naszym pośrednictwem. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PPP nr 12: www.ppp12.waw.pl.

Plik Opis Wielkość pliku
pdf GRAFIK GODZIN DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI 125 KB