Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu MDK „Muranów” w Warszawie

Wstęp Deklaracji

MDK „Muranów” w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego MDK Muranów w Warszawie.

Data publikacji strony internetowej: 2018-02-0101

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-11-23

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą częściowo poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
  2. Brak możliwości przełączania trybu pracy, brak możliwości przełączania kontrastu
  3. Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań
  4. Część formularzy nie posiada przycisków i jest zatwierdzana klawiszem „enter”
  5. Część elementów strony nie posiada unikalnych identyfikatorów

Na stronie znajdują się treści, które opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej a wyłączenia wynikają z przyczyn technicznych i ich usunięcie wiązałoby się z poniesieniem nadmiernych kosztów.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  1. Możliwości zmiany rozmiaru tekstu.
  2. Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
  3. Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.
  4. Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-08-31.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2021-11-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Dyrektor MDK „Muranów” im. C. K. Norwida, adres poczty elektronicznej : kultura@mdk-muranow.waw.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: +48 723 244 930.

Informacje na temat procedury:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

MDK Muranów w Warszawie nie posiada tłumacza języka migowego.

Dane teleadresowe placówki:

Młodzieżowy Dom Kultury „Muranów” im. C. K. Norwida, ul. Stawki 10

00-178 Warszawa

Tel.: 22 635 01 40, 22 635 82 85, 723 244 930

e-mail: kultura@mdk-muranow.waw.pl

strona internetowa: www.mdk-muranow.waw.pl