Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Doręczanie dokumentów elektronicznych za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Informacje ogólne
Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 180 ze zm.), w MDK „Muranów” w Warszawie funkcjonuje Elektroniczna Skrzynka Podawcza umożliwiająca doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) MDK „Muranów” w Warszawie znajduje się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (e-PUAP). Przekierowanie na stronę karty usługi na e-PUAP nastąpi po kliknięciu na link: Pismo ogólne do podmiotu publicznego.

Nazwa na e-PUAP: Młodzieżowy Dom Kultury „Muranów” w Warszawie

Informacje dodatkowe

  • W celu skorzystania z Portalu e-PUAP należy posiadać w nim konto użytkownika. Rejestracja w Portalu jest darmowa.
  • Dostarczane dokumenty powinny być podpisane profilem zaufanym e-PUAP lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (wydanego przez jeden z podmiotów kwalifikowanych świadczących usługi certyfikacyjne) oraz opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument.
  • Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami wynosi 5 megabajtów (5MB), w tym załącznik maksymalnie 3,5 megabajtów (3,5MB).
  • Załączniki dodawane do pism zapisuje się w formatach danych i w sposób uwzględniający przepisy wydane na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.).

W przypadku doręczenia dokumentów elektronicznych niespełniających łącznie wszystkich wymogów, nie zostaną podjęte czynności związane z wszczęciem postępowania rozpatrywania sprawy.