MISJA PLACÓWKI

Młodzieżowy Dom Kultury „Muranów im. Cypriana Kamila Norwida w Warszawie jest jedną z pierwszych placówek zajęć pozaszkolnych w powojennej stolicy. Od sześćdziesięciu lat niezmiennie służymy dzieciom i młodzieży. Do nich adresujemy program oparty na znajomości ich psychiki i potrzeb. Z pełnym zaangażowaniem tworzymy placówkę o niepowtarzalnej atmosferze, stawiającą sobie za cel kształtowanie osobowości dziecka oraz wychowanie poprzez kontakt z kulturą. Jesteśmy placówką wielopokoleniową. Bogata historia i stale kultywowana tradycja sprawiają, że byli i aktualni wychowankowie stanowią wielką MDK-ową rodzinę.

BAZA – HISTORIA

 • Początki placówki sięgają roku 1952, kiedy to na Muranowie przy ulicy Nowolipki 6a utworzono Dom Harcerza. W roku 1957 ukończono odbudowę Pałacu Działyńskich przy ulicy Świerczewskiego 74a (obecnie Aleja Solidarności), gdzie znalazł siedzibę Dom Kultury kontynuujący i rozszerzający działalność Domu Harcerza. Integralną częścią placówki stały się również Ogród Jordanowski przy ulicy Nowolipki 2a oraz Świetlica Środowiskowa przy ulicy Bugaj 14;
 • W 1974 roku – na Starym Mieście – przy ulicy Świętojańskiej 5 rozpoczęła działalność galeria plastyczna;
 • W 1997 roku placówka utraciła na rzecz Kościoła Reformowano – Ewangelickiego Pałac Działyńskich. Po roku uzyskała nową siedzibę przy ulicy Długiej 18/20; w roku 2000 utraciła jednak lokal przy ulicy Nowolipki 6a. Po 50 latach bazę placówki stanowił lokal przy ulicy Długiej 18/20 oraz Galeria Twórczości Dzieci i Młodzieży MDK „Muranów” przy ulicy Świętojańskiej 5.
 • W roku 2009 placówka, dzięki pomocy władz samorządowych, otrzymała wyremontowaną i zaprojektowaną zgodnie z potrzebami nowoczesną siedzibę główną przy ulicy Stawki 10.

DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

Od początku istnienia oferta zajęć prowadzonych przez MDK „Muranów” była szeroka i atrakcyjna. Działały sekcje modelarstwa lotniczego, metaloplastyki, krótkofalarstwa, radiotechniki, kroju i szycia, rękodzieła artystycznego. Ważną funkcję dydaktyczną pełniło młodzieżowe koło Polskiego Związku Filatelistów. Prowadzone były zajęcia sportowe i rekreacyjne. Organizowano rajdy piesze, obozy artystyczne i wspominane do dziś przez wychowanków i ich rodziców – plenery malarskie. W Miasteczku Ruchu Drogowego młodzież zdobywała samochodowe prawa jazdy i karty rowerowe.

W okresie całego istnienia działalność MDK była jednak ukierunkowana przede wszystkim na edukację kulturalną i na zajęcia o profilu artystycznym.

Oferta programowa obejmowała szeroki wachlarz zajęć dla dzieci i młodzieży w różnym wieku – zespoły muzyczne, chór, orkiestrę, zespoły choreograficzne i taneczne, klub filmowy, klub dziennikarza, klub miłośników Warszawy, zespoły żywego słowa, zespoły teatralne, zajęcia fotograficzne, zajęcia komputerowe. MDK „Muranów” znany był w Polsce i na świecie z osiągnięć, znakomitej działalności i bogactwa propozycji pracowni plastycznych – plastyka ogólnorozwojowa, grafika, projektowanie graficzne, malarstwo, rysunek i malarstwo dla młodzieży starszej. Prace plastyczne były i są prezentowane na wystawach w kraju i poza granicami Polski. Uczestnicy zajęć zdobywają liczne medale, nagrody i wyróżnienia.

Obecnie Młodzieżowy Dom Kultury „Muranów” na bazie autorskich programów własnych nauczycieli prowadzi warsztaty dla zorganizowanych grup szkolnych (klas) w ramach „Spotkań z kulturą” oraz zajęcia popołudniowe dla uczestników zapisujących się indywidualnie. Jest organizatorem programów edukacyjnych, konkursów i festiwali. Wszystkie formy działań skupione są wokół szeroko pojętej kultury i sztuki. Edukacja artystyczna realizowana w placówce z zakresu plastyki, grafiki komputerowej, muzyki, teatru, tańca, animacji czytelnictwa i kultury materialnej oraz tradycji i obyczajów odpowiada potrzebom współczesnego młodego człowieka i środowiska lokalnego.

Kadrę pedagogiczną stanowili i stanowią do dziś obdarzeni talentem pedagogicznym wysokiej klasy specjaliści, przygotowani do pracy z dziećmi i młodzieżą.

Bardzo wielu wychowanków MDK – znanych aktorów, plastyków, architektów, historyków sztuki, dziennikarzy przyznaje, że dom kultury odegrał znaczącą rolę w kształtowaniu ich osobowości, zainteresowań i wyborze zawodu.

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ

 • 1952 r. – utworzenie w lokalu przy ul. Nowolipki 6a Domu Harcerza – dyrektor Helena Sucharowska (pełniła funkcję w latach 1952 – 1957);
 • 1957 r. – przekształcenie Domu Harcerza w Dom Kultury Dziecka; baza poszerzona  o odbudowany Pałac Działyńskich – dyrektor Tadeusz Sarnecki (pełnił funkcję w latach 1957 – 1962);
 • 1959 r. – nadanie oficjalnej nazwy – Dom Kultury Dzieci i Młodzieży „Muranów”;  w posiadaniu placówki: Pałac Działyńskich – siedziba podstawowa, baza przy ul. Nowolipki 6a – filia, Świetlica Środowiskowa przy ul. Bugaj 14 oraz Ogród Jordanowski przy ul. Nowolipki 2 a;
 • 1962 r. – przekształcenie DKDiM w placówkę wyżej zorganizowaną Młodzieżowy Dom Kultury „Muranów” – dyrektor Eugeniusz Godlewski (pełnił funkcję w latach 1962 – 1987);
 • 1972 r. – we współpracy z Komendą Ruchu Drogowego przebudowanie Ogrodu Jordanowskiego i powstanie Młodzieżowego Miasteczka Ruchu Drogowego (działało do 1980 r.); zajmowało się ono popularyzacją kultury i wiedzy motoryzacyjnej; prowadzone były kursy na prawo jazdy i kartę rowerową;
 • 1974 r. – na Starym Mieście przy ul. Świętojańskiej 5 otwarcie galerii, promującej prace plastyczne dzieci i młodzieży zarówno tych uczęszczających na zajęcia do MDK „Muranów”, jak również z innych placówek z kraju i z zagranicy;
 • 1975 r. – powstanie Koła Filatelistycznego (działało do 1991 r.), które aktywnie współpracowało z Komisją Młodzieżową Polskiego Związku Filatelistycznego; koło było organizatorem wielu imprez, spotkań i seminariów dla działaczy i nauczycieli– opiekunów młodzieżowych kół z terenu całego kraju; w MDK została również zorganizowana Europejska Konferencja Filatelistyki Młodzieżowej;
 • 1975 r. – Kurator Oświaty powierzył placówce koordynację Wojewódzkich Konkursów Plastycznych (rolę tę pełniła do 1999 r.); rocznie jury przeglądało ok. 15 000 prac; wiele placówek oświatowych i kulturalnych z terenu województwa i Warszawy zaktywizowało działalność plastyczną, utrzymując stały kontakt z MDK;
 • 1988 r. – przeprofilowanie niektórych form zajęć zgodnie z duchem czasu (radiotechnikę zastąpiono zajęciami komputerowymi, do których zakupiono sprzęt, krój i szycie zamieniono na zajęcia ruchowe), organizowano cykle wykładów z zakresu psychologii dla rodziców i młodzieży, podjęto współpracę ze Szkołą Specjalną nr 213 – dyrektor Aniela Moszyńska (pełniła funkcję w latach 1987 – 2005);
 • 1989 r. – placówka przyjęła imię Cypriana Kamila Norwida; w latach młodzieńczych Norwid mieszkał na ul. Orlej, uczęszczał do szkoły, która mieściła się w budynku zajmowanym do 1997 r. przez MDK (Pałac Działyńskich);
 • 1990 r. – powstał zespół instrumentalno-wokalny „Ale Heca” (działał do 1996 r.);
  w ramach podpisanego porozumienia ze Szkołą Podstawową nr 32 o utworzeniu filii w szkole (co w tamtych latach było nowatorską formą współpracy pomiędzy szkołą i placówką pozaszkolną) praca 80-osobowego zespołu dawała wspaniałe efekty dydaktyczne i artystyczne;
 • 1992 r. – placówka hucznie obchodziła 40-lecie istnienia; powołano do życia klasy „0” o profilu artystycznym i z opracowanym w MDK autorskim programem zajęć (działały do 1997 r.);
 • 1993 r. – powstał Dział Upowszechniania Kultury i Dziedzictwa Kulturowego, który działa i rozwija się; zajmuje się popularyzacją wśród dzieci i młodzieży materialnego dorobku kultury polskiej, kojarzenia poznanych w szkole wydarzeń historycznych z konkretnymi obiektami, odtwarzaniem w świadomości młodego pokolenia zapomnianych tradycji i obyczajów, upowszechnianiem czytelnictwa przez tworzenie książek, dostrzeganie niekorzystnych zmian zachodzących w środowisku ekologicznym, przyjaznego stosunku do otaczającego nas świata zwierząt i roślin, wzbudzaniem potrzeby obcowania z muzyką, plastyką, teatrem; od 1999 roku cykliczne zajęcia dla grup szkolnych w ramach tego działu przyjęły nazwę „Spotkań z kulturą”;
 • 1994 r. – powołano do życia Ośrodek Twórczości Pedagogicznej przy MDK (działał do 1996 r.). Organizował warsztaty artystyczne dla nauczycieli, sesje nt. nowoczesnego systemu oświaty, kurs dla nauczycieli „Mazowsze moją małą Ojczyzną”;
 • 1994 r.– ogłoszono konkurs na znak i papier firmowy MDK i wprowadzono je w życie;
 • 1998 r. – zorganizowano kurs dla nauczycieli nt. „Warszawa w historii i legendzie”;
 • 1998 r. – organizowanie „Giełdy Ofert” – jednej z form promocji i reklamy dla nauczycieli – opiekunów grup szkolnych (funkcjonuje do dzisiaj);
 • 1999 r. – powstanie Biblioteki Książki Dziecięcej gromadzącej książeczki autorstwa dzieci wykonane i nadesłane na kolejne edycje konkursu „Wydajemy własną książkę” (funkcjonuje do dzisiaj);
 • 2002 r. – obchody Jubileuszu 50-lecia placówki w Teatrze Ateneum;
 • 2004 r. – organem prowadzącym MDK „Muranów” staje się Miasto Stołeczne Warszawa za pośrednictwem Urzędu Dzielnicy Śródmieście;
 • 2006 r. – uroczyste otwarcie Galerii Twórczości Dzieci i Młodzieży MDK „Muranów”  przy ul. Świętojańskiej 5 po kapitalnym remoncie i kontynuacja działalności – dyrektor Barbara Woźniak (pełni funkcję od 2005 r. do dziś);
 • 2007 r. – skromne obchody Jubileuszu 55-lecia MDK na terenie Bursy nr 1 i w pomieszczeniach placówki przy ul. Długiej 18/20;
 • 2008 r. – powołanie MDK na koordynatora konkursów – plastycznego, recytatorskiego i literackiego – organizowanych w ramach Śródmiejskiego Festiwalu Młodych Talentów pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Śródmieście; od 2010 r. – z inicjatywy placówki, również – Konkursu Małych Form Teatralnych;
 • 2009 r. – otrzymanie nowoczesnej siedziby głównej przy ulicy Stawki 10 i przeprowadzka; uroczyste otwarcie nowego obiektu;
 • 2009 r. – rozpoczęcie działań w ramach „Otwartej sceny” – projektu służącego współpracy ze środowiskiem lokalnym i możliwości prezentacji na deskach MDK spektakli stworzonych przez grupy teatralne działające w szkołach;
 • 2009 r. – wygranie konkursu na projekt statuetki dla laureatów Śródmiejskiego Festiwalu Młodych Talentów „Uwierz w siebie i pokaż, co potrafisz” – Złota, Srebrna i Brązowa Wena;
 • 2010 r. – nawiązanie współpracy ze Szkołą Podstawową nr 158 – współorganizacja uroczystych podsumowań konkursów dzielnicowych dla klas trzecich: „Mistrz ortografii” i „Wzorowy matematyk”;
 • 2011 r. – współorganizowanie z Wydziałem Oświaty i Wychowania Dzielnicy Śródmieście Samorządowego Konkursu Nastolatków „8 Wspaniałych” dot. inicjatyw działających wolontariatów;
 • 2011 r. – rozpoczęcie realizacji projektu edukacyjnego „Nie ma muru na Muranowie”, przybliżającego (w kolejnych latach) historię i kulturę mniejszości narodowych w Polsce;
 • 2012 r. – aktywny udział w imprezie „Imieniny Jana Kochanowskiego”, organizowanej przez Bibliotekę Narodową przy współpracy Biura Edukacji m. st. Warszawy;
 • 2012 r. – uroczyste obchody 60-lecia placówki.
 • 2013 r. – aktywny udział w Warszawskiej „Nocy Muzeów”.
 • 2013 r. – uroczyste obchody XX edycji konkursu „Wydajemy własną książkę”.
 • 2014 r. – zamknięcie galerii na Starym Mieście przy ul. Świętojańskiej i otwarcie nowej galerii „4 Okna” w siedzibie MDK-u przy ul. Stawki 10

ODZNACZENIA I NAGRODY

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY „MURANÓW” ZOSTAŁ ODZNACZONY:

 • 1974 r. Medalem Edukacji Narodowej;
 • 1985 r. honorową odznaką „Za zasługi dla Warszawy – Złota Syrenka”;
 • 1999 r. Medalem Czterechsetlecia Stołeczności Warszawy.

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY „MURANÓW” OTRZYMAŁ:

 • 1982 r. – Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za twórczość dzieci i młodzieży w dziedzinie upowszechniania kultury;
 • 1992 r. – Nagrodę Kuratora dla MDK za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej z okazji 40-lecia działalności placówki;
 • 1975 r. – Minister Kultury i Sztuki uhonorował MDK dyplomem za zasługi w rozwoju społecznego uczestnictwa w kulturze;
 • 1979 r. – Minister Łączności uhonorował MDK dyplomem za projekty znaczków i kart pocztowych wykonane przez dzieci;
 • 1979 r. – Minister Oświaty i Wychowania uhonorował MDK dyplomem uznania za walory artystyczne prac plastycznych oraz wysokie osiągnięcia w wychowaniu plastycznym dzieci i młodzieży;
 • 2001 r. i 2002 r. – Zespół Organizacyjny Sejmu Dzieci i Młodzieży uhonorował MDK podziękowaniami za aktywny udział w organizacji VI i VII Sesji Sejmu Dziecięcego i prezentacji książek dziecięcych oraz wystawy nt. stołeczności Warszawy;

MDK otrzymał liczne podziękowania od Kuratora Oświaty w Warszawie, Prezydenta Warszawy, Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, Urzędu Wojewódzkiego, Polskiego Komitetu Unicef-u, ambasad wielu krajów za osiągnięcia
w międzynarodowych konkursach plastycznych, a także za propagowanie kultury polskiej za granicą. Napłynęły też niezliczone podziękowania od szkół, placówek oświatowych oraz od indywidualnych nauczycieli i dzieci.

ZA PRACĘ PEDAGOGICZNĄ PRACOWNICY OTRZYMALI:

 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski;
 • Złoty Krzyż Zasługi;
 • Medal Edukacji Narodowej;
 • liczne nagrody Ministra Oświaty, Ministra Edukacji, nagrody Kuratora Oświaty w Warszawie oraz nagrody Burmistrza Dzielnicy Śródmieście;
 • Odznaki: Zasłużony Działacz Kultury, Honorowa Odznaka za Zasługi dla Warszawy, Order Uśmiechu, Medal im. Janusza Korczaka, Medal Mahatmy Gandhiego, Złoty Ekran za filmy nakręcone w pracowni plastycznej MDK, Srebrną Honorową Odznakę Recytatorską.

WAŻNIEJSZE WYSTAWY MALARSTWA, GRAFIKI ORAZ KSIĄŻEK WYKONANYCH PRZEZ DZIECI:

 • 1974 r. – wystawa malarstwa w Muzeum Narodowym w Nairobi – Kenia;
 • 1975 r. – wystawa malarstwa w Akrze – Ghana;
 • 1975 r. – wystawa malarstwa w Berlinie – Niemcy;
 • 1976 r. – wystawa malarstwa w Atenach – Grecja;
 • 1976 r. – wystawa malarstwa w Kuala Lumpur – Malezja;
 • 1977 r. – wystawa malarstwa nt. „Afryka w oczach polskiego dziecka” w National Muzeum of Kenia – Nairobi;
 • 1977 r. – wystawa malarstwa w Budapeszcie – Węgry;
 • 1977 r. – wystawa malarstwa i grafiki w Oslo – Norwegia;
 • 1977 r. – wystawa malarstwa i grafiki w Algierze – Algieria;
 • 1977 r. – wystawa malarstwa w Limie – Peru;
 • 1978 r. – wystawa malarstwa w Trypolisie – Libia (z udziałem 2 uczestniczek i dyrektora);
 • 1978 r. – wystawa malarstwa i grafiki w Bratysławie i innych miastach Słowacji;
 • 1980 r. – wystawa malarstwa w Queens Park w Toronto – Kanada;
 • 1991 r. – wystawa malarstwa w Muzeum of Children Art. – Santa Cruz – Kalifornia – USA;
 • 1994 r. – wystawa malarstwa w Hamburgu – Niemcy (z udziałem uczestników zajęć i zastępcy dyrektora);
 • 1997 r. – wystawa malarstwa nt. „List do świata” w San Diego – Kalifornia – USA;
 • w latach 1991 – 1998 MDK prowadził stałą coroczną wymianę prac plastycznych młodzieży nt. „Pomimo różnic razem” z Nowym Jorkiem – USA. Prace młodzieży były prezentowane w Kościuszko Fundation’s Rotunda Gellery, w Cork Gallery, w Lincoln Center of Performing Art. oraz w szkołach ponadpodstawowych Manhattanu;
 • 1998 r. – prezentacja książek wykonanych przez dzieci na II Targach Książki w Krakowie;
 • 1999 r. – wystawa malarstwa w Bibliotece Polskiej w Paryżu – Francja;
 • 2000 r. – książki napisane przez dzieci, zgromadzone w Bibliotece Książki Dziecięcej MDK, stanowiły honorową reprezentację Polski na Międzynarodowych Targach Książki Frankfurt 2000;
 • 2000 r. – książki napisane przez dzieci były prezentowane na VI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży w Warszawie;
 • w latach 1999 – 2008 – prezentacje książek wykonanych przez dzieci na Targach Książki Edukacyjnej w Pałacu Kultury w Warszawie;
 • 2003 r. – prezentacja książek na Międzynarodowych Targach Książki Dziecięcej w Bolonii;
 • 2008 r. – udział w I Warszawskim Salonie Książki i prezentacja książek autorstwa dzieci,
 • 2012 r. – wystawa książek wykonanych przez dzieci na imprezie pn. „Imieniny Jana Kochanowskiego”.

WYDAWNICTWA:

 • 1971 r. – Poczta Polska wydaje z okazji 25-lecia Unicef-u ośmioznaczkową serię opracowaną na podstawie rysunków dzieci z pracowni plastycznej MDK;
 • 1977 r. – Nasza Księgarnia wydaje książkę z ilustracjami dzieci „Oto jest Polska, chcę, żeby Polska”;
 • 1979 r. Ministerstwo Łączności wydaje 4 znaczki i kartę pocztową, opracowane według rysunków dzieci;
 • 1979 r. – Poczta Polska wydaje 3 znaczki i kartę pocztową z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka według projektu dzieci;
 • 1979 r. – dzieci ilustrowały program i wykonały dekoracje do spektaklu „Leśna królewna” w Teatrze Wielkim w Warszawie;
 • 1981 r. – dzieci wykonały projekt katalogu i dekoracje do spektaklu „Czerwony Kapturek” w Teatrze Lalka w Warszawie;
 • 1983 r. – do obiegu wchodzi znaczek wykonany według projektu uczestniczki zajęć plastycznych;
 • 1983 r. – wydano książkę z ilustracjami dzieci „Mały kominiarczyk”,
 • 1984 r. – wydano 4 znaczki pocztowe według projektu uczestników zajęć w MDK, w tym znaczek z okazji 15-lecia Kapituły Orderu Uśmiechu oraz kartę pocztową o tej tematyce;
 • 1989 r. – Książka i Wiedza wydaje książeczkę dla dzieci „Z igły widły”, ilustrowaną przez dzieci z MDK.

WYDAWNICTWA WŁASNE LUB OPRACOWANE NA BAZIE PRAC DZIECI UCZESTNICZĄCYCH W PROGRAMACH EDUKACYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ MDK:

 • w latach 1993 – 1995 pracownia projektowania graficznego wydaje „Biuletyn Artystyczny i Ekologiczny”;
 • 1997 r. – „Patroni ulic Warszawy” – zbiór prac uczestników programu edukacyjnego o Warszawie;
 • 1998 r. – „Od czego uliczki starej Warszawy noszą swoje nazwy i jakie relikty przeszłości można na nich odnaleźć” – pokłosie programu edukacyjnego o Warszawie;
 • 1999 r. – „Jak to dawniej w Warszawie bywało” – zbiór prac dziecięcych wykonanych w ramach programu edukacyjnego o Warszawie;
 • 2000 r. – „Dziecięcy przewodnik po parkach Warszawy” – zbiór tekstów i prac plastycznych zebranych w ramach realizacji programu edukacyjnego „Pamiętajmy o ogrodach”;
 • 2001 r. – „Nie przechodź obojętnie obok…” – pokłosie programu edukacyjnego o Warszawie;
 • 2001 r. – Klub Dziennikarza MDK „Muranów” zaczyna wydawać pisemko „Z życia MDK i … nie tylko”;
 • 2003 r. – „Ludzkie ZOO” – zbiór dziecięcych prac plastycznych powstałych na zajęciach pn. „W świecie bajek” (na podstawie bajek Ezopa);
 • 2007 r. – „Młodzieżowy Dom Kultury: 55 lat działalności”;
 • 2010 r. – „Z głębi duszy”- praca zbiorowa laureatów konkursów – literackiego i plastycznego – realizowanych w ramach pięciu edycji Śródmiejskiego Festiwalu Młodych Talentów „Uwierz w siebie i pokaż, co potrafisz”;
 • 2012 r. – „Bajka dla małych i dużych o wspaniałej podróży, czyli Młodzieżowy Dom Kultury „Muranów” im. Cypriana Kamila Norwida dzisiaj – po 60 latach istnienia”.

Dzieci uczestniczące w zajęciach w MDK „Muranów” są laureatami twórczości dziecięcej i młodzieżowej nie tylko w Warszawie, ale również w Polsce i na całym świecie. Biorą aktywny udział w konkursach i przeglądach: plastycznych, tanecznych, teatralnych, literackich i innych. Rozwijają się pod opieką wysoko wyspecjalizowanej kadry pedagogicznej.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do naszej siedziby przy ul. Stawki 10, gdzie znajduje się kilka tomów Kroniki Placówki. Na jej stronach opisane są ważniejsze wydarzenia z 60-letniej historii MDK, wymienione są nazwiska wybitnych pedagogów i uczestników zajęć z komentarzami dotyczącymi ich osiągnięć; opisane są realizowane programy edukacyjne, zajęcia specjalistyczne, konkursy itp.